De Regionale Centra (RC) hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (praktijken voor counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionaal Centrum.

Het maken van de toets counselingsvaardigheden gefaciliteerd door TrainTool, is één van de verplichtingen volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. De wijze waarop de toets wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling plaatsvindt en de criteria waarop getoetst wordt, zijn vastgelegd in de kwaliteitseisen counselors, het toetskader en in de beoordelingsguide. Deze documenten zijn ontwikkeld in een werkgroep, besproken in de Programmacommissie prenatale screening en vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  Centrum voor Bevolkingsonderzoek 

Er vindt in het kader van de toets een beoordeling plaats. Wanneer een counselor het niet eens is met de feedback van de beoordelaar, zal dit tussen Traintool /de beoordelaar en de deelnemer opgelost worden via een procedure die Traintool daarvoor inricht. Dit loopt niet via het RC. Counselors kunnen op grond van de AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming  algemene verordening gegevensbescherming  bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Het RC volgt hierbij de regelgeving zoals voorgeschreven in de AVG.