Counselingsgesprek

De zorgverzekering betaalt voor de zwangere de kosten van het counselingsgesprek, dit gaat niet ten koste van haar eigen risico. Voor de screeningsonderzoeken zelf moet zwangere soms wel betalen. Raad de zwangere daarom altijd aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.

Het tarief wordt hoger en de tijd neemt toe. Meer details hierover - en tips over hoe u de counseling kunt organiseren - worden later bekend gemaakt in de nieuwsbrieven en op www.pns.nl.

Dat kan. Ook zwangeren zonder BSNBurgerservicenummer of Nederlandse zorgverzekering kunnen kiezen voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Wel is het een voorwaarde dat de zwangere verloskundige zorg krijgt in Nederland.

Nee, dat kan niet. De zwangere moet 16 jaar zijn op het moment dat zij het toestemmingsformulier ondertekent om deel te kunnen nemen aan de wetenschappelijke studie.

Wanneer een zwangere een indicatie heeft voor een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1 in het tweede trimester, neemt de verloskundig zorgverlener contact op met een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar wordt bepaald of de zwangere ook een indicatie heeft voor een GUO type 1 in het eerste trimester. Of dat zij een eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek krijgt aangeboden. Hoe de vervolgstappen worden geregeld, kan per Centrum voor Prenatale Diagnostiek verschillen.

Het Centrum voor Prenatale Diagnostiek trieert op basis van onderstaande indicaties:

 • Indicaties die waarschijnlijk met 13 weken zichtbaar zijn of;
 • Monochoriale zwangerschap of grotere meerling dan gemelli of;
 • Zwangere met belaste obstetrische voorgeschiedenis.

Registreer in uw bronsysteem dat deze zwangere een indicatie heeft voor een GUO type 1 (dit is onafhankelijk van het trimester waarin ze een GUO type 1 krijgt aangeboden).

Het kan zijn dat de verloskundig zorgverlener zelf nog een deel van de counseling moet doen. Dat hangt af van de indicatie die een zwangere heeft. Dit zijn de mogelijke scenario’s:

 • Indicatie voor GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1 in eerste én tweede trimester?
  Counsel over NIPTniet-invasieve prenatale test (indien zwangere dit wil). Counseling over de GUO’s vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.
 • SEOstructureel echoscopisch onderzoek  in eerste trimester en indicatie GUO type 1 in tweede trimester?
  Counsel over eerste trimester SEO én NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken). Counseling over de GUO type 1 in het tweede trimester vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.
 • Geen GUO type 1 indicatie?
  Counsel over het eerste en tweede trimester SEO en de NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken).
 • Zwangere heeft GUO 1 indicatie, maar wil een SEO?
  Counsel over het SEO (in het eerste of tweede trimester).

Zie ook de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO Inclusief kwaliteitsstandaard.

Ja dat kan zeker. In eerste instantie vindt het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek altijd abdominaal plaats. Alleen als de beeldvorming abdominaal onvoldoende is, kan de echoscopist een vaginale echo aanbieden. In dat geval mag de zwangere de vaginale echo altijd weigeren. De echoscopist legt het weigeren van de vaginale echo altijd vast in het echoverslag. 

Aanvraag eerste trimester SEO

De counselor vraagt het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek digitaal aan. Dat kan op twee manieren:

 1. Aanvraag vanuit het eigen bronsysteem (Astraia, ChipSoft, Epic, Mosos, Onatal, Orfeus of Vrumun).
  Aanvragen worden door het bronsysteem naar Peridos gestuurd. 
 2. Aanvraag vanuit Peridos.

Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem gedaan worden? Dan kan de aanvraag direct in Peridos plaatsvinden.

Let op! Voor zwangeren zonder BSNBurgerservicenummer vindt de aanvraag van het eerste trimester SEO altijd plaats via Peridos. Peridos maakt voor een zwangere zonder BSN een unieke Peridoscode aan die de counselor meegeeft aan de zwangere.

Zie ook de handleidingen op peridos.nl:

 • Aanvragen eerste trimester SEO voor cliënt met BSN
 • Aanvragen eerste trimester SEO voor cliënt zonder BSN

Dat kan alleen als u de aanvraag vanuit het bronsysteem doet. De counselor kan alle gegevens in het bronsysteem klaarzetten en later de aanvullende gegevens toevoegen en de aanvraag verzenden.

Het is de bedoeling om de aanvraag voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek pas te doen als de definitieve à terme datum bekend is. Het is in uitzonderingsgevallen wel mogelijk om de à terme datum aan te passen:

 • Nieuwe waarde wijkt 30 dagen af: Een aanvraag kan ofwel in Peridos zelf gewijzigd worden, ofwel opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden.
 • Nieuwe waarde wijkt > 30 dagen af: Aanpassing via een verzoek tot wijziging bij de helpdesk van Peridos.

Als Peridos een aanvraag ontvangt vanuit het  bronsysteem, wordt direct gecontroleerd of deze aan alle eisen voldoet. Is dat niet het geval? Dan wordt er direct een notificatiemail gestuurd.

Nee, niet helemaal:

  Eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek NIPTniet-invasieve prenatale test
Aanvraag
 • Vanuit het bronsysteem  (voorkeur) of;
 • Vanuit Peridos (bijvoorbeeld als de gegevensuitwisseling tussen uw bronsysteem en Peridos nog niet werkt).
 • Voor een deel vanuit het bronsysteem, dit moet aangevuld worden in Peridos of;
 • Geheel vanuit Peridos.
Printen? De verloskundig zorgverlener hoeft de aanvraag niet uit te printen voor de zwangere. De echoscopist kan de aanvraag namelijk bekijken in Peridos. De verloskundig zorgverlener print de aanvraag wel uit.
Uitslag De verloskundig zorgverlener krijgt de uitslag niet teruggekoppeld via Peridos. De verloskundig zorgverlener krijgt de uitslag wel via Peridos teruggekoppeld.

 Ja, dat kan. Het is mogelijk een aanvraag opnieuw in te dienen. Meestal kan de fout in de eerste aanlevering opgelost worden door in het eigen bronsysteem de gegevens te corrigeren (zoals een aanpassing van de à terme datum) en het bericht opnieuw te versturen. 

Zie ook de handleiding Aanvraag eerste trimester SEO afgekeurde berichten op peridos.nl.

Nee. In de aanvraag staat niet waar de zwangere de echo laat uitvoeren. De zwangere belt (nadat de aanvraag is ingediend) zelf naar een echocentrum om een afspraak te maken voor de echo.

U kunt de aanvraag versturen op het moment dat de à terme datum bekend is (op basis van de termijnecho). Counseling kan wel eerder plaatsvinden.

Om de juiste datum te kunnen inplannen van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ,  is erg belangrijk om een definitieve à terme datum te weten. Vandaar ook dat het uitgangspunt is dat er altijd een termijnecho gedaan moet worden voordat u een aanvraag indient voor het eerste trimester SEO. Het is absoluut niet wenselijk om een aanvraag in te dienen met een voorlopige à terme datum.

Bij een tweelingzwangerschap wordt één aanvraag gedaan voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . In de aanvraag staat om hoeveel foetussen het gaat. Bij een tweelingzwangerschap duurt het echo-onderzoek dubbel zo lang (en wordt ook het tarief verdubbeld).

Nee, een Peridoscode wordt alleen aangemaakt voor zwangeren zonder BSNBurgerservicenummer .

Ja, als counselor kunt u de aanvragen inzien die binnen uw praktijk zijn gedaan. Zie ook de handleiding Overzicht eerste trimester SEO aanvragen voor aanvrager op peridos.nl.

Zie hiervoor de handleiding op peridos.nl: vastleggen e-mailadres workflow eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek .

Ja, dat kan. Zie voor meer informatie de handleidingen op peridos.nl:

 • Intrekken aanvraag eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek voor cliënt zonder BSNBurgerservicenummer
 • Intrekken aanvraag eerste trimester SEO voor cliënt met BSN

Hiermee worden alle medewerkers van een counselingspraktijk bedoeld die ook in Peridos een rol krijgen (bijvoorbeeld voor het doen van de aanvragen), maar geen counselor zijn en dus geen kwaliteitsovereenkomst hebben. Dat kan dus ook de praktijkassistente zijn.

U kunt voor zoveel mensen als nodig is de rol aanvragen van ondersteunend zorgfunctionaris. Werkwijze:

 • Vul een aanvraagformulier in op peridos.nl.
 • Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, geprint en met de hand worden ondertekend door een van de echoscopisten van het echocentrum.
 • Stuur het formulier daarna naar het Regionaal Centrum waar het echocentrum onder valt.

Ja, er zijn nu aparte rollen voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Deze rollen moeten  aangevraagd worden bij het Regionaal Centrum.