In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de landelijke regie over de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Namens het ministerie van VWS is RIVM-CvB gedelegeerd eindverantwoordelijke voor het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Om die reden heeft het de rol van besluitnemer. Het RIVM-CvB borgt dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het programma worden nageleefd.

De regietaken van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) omvatten onder meer:

  • zorgen voor een goede samenwerking tussen alle partners in de keten;
  • zorgen voor een goede aansluiting van het screeningstraject op het diagnostisch traject;
  • de (ondersteuning van de) ontwikkeling en implementatie van kwaliteitseisen;
  • de monitoring en evaluatie op landelijk niveau;
  • kaders stellen voor de voorlichting, voorlichtingsproducten ontwikkelen en beschikbaar stellen;
  • een ICT-infrastructuur bevorderen die de landelijke evaluatie en monitoring ondersteunt;
  • het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) informeren over (inter)nationale ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het programma;
  • en in opdracht van het ministerie van VWS innovaties implementeren.

Het RIVM-CvB heeft een landelijke Programmacommissie in die zwaarwegend advies geeft over de inrichting en uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Het RIVM-CvB volgt adviezen van de Programmacommissie op, tenzij er gegronde redenen zijn om er van af te wijken.