In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de landelijke regie over de prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Namens het ministerie van VWS is RIVM-CvB gedelegeerd eindverantwoordelijke voor het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Om die reden heeft het de rol van besluitnemer. Het RIVM-CvB borgt dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het programma worden nageleefd.

De regietaken van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek omvatten onder meer:

  • zorgen voor een goede samenwerking tussen alle partners in de keten;
  • zorgen voor een goede aansluiting van het screeningstraject op het diagnostisch traject;
  • de (ondersteuning van de) ontwikkeling en implementatie van kwaliteitseisen;
  • de monitoring en evaluatie op landelijk niveau;
  • kaders stellen voor de voorlichting, voorlichtingsproducten ontwikkelen en beschikbaar stellen;
  • een ICT-infrastructuur bevorderen die de landelijke evaluatie en monitoring ondersteunt;
  • het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeren over (inter)nationale ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het programma;
  • en in opdracht van het ministerie van VWS innovaties implementeren.

Het RIVM-CvB heeft een landelijke Programmacommissie in die zwaarwegend advies geeft over de inrichting en uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Het RIVM-CvB volgt adviezen van de Programmacommissie op, tenzij er gegronde redenen zijn om er van af te wijken.