Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )) in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ).

Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het tweede trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de tweede trimester SEO-echoscopist. In de bijlage staan de beoordelingscriteria voor het tweede trimester SEO. De beoordeling is uitgewerkt in een scoringsformulier.

Versie 4.0 is vastgesteld door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021

Dit document is geactualiseerd, tekst over kwantitatieve analyse is verwijderd. Wat betreft de bijlage: bij 3. Gelaat (profiel) is bij kin in beeld ‘vrij van de thorax’ toegevoegd en de tekst bij 4. Thorax intactheid diafragma is herschreven.

Versie 4.1 is vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 december 2021

Verduidelijking van de vastlegging van de afbeeldingen van de extremiteiten (armen en benen).

Versie 5 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 11 april 2023. Het document is aangepast n.a.v. de implementatie van de leidraad Tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.1 (per 1 juni 2023). Let op: versie 5 geldt dus vanaf 1 juni 2023.