Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek ) in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek .

Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het tweede trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de tweede trimester SEO-echoscopist. In de bijlage staan de beoordelingscriteria voor het tweede trimester SEO. De beoordeling is uitgewerkt in een scoringsformulier.

Dit document is geactualiseerd, tekst over kwantitatieve analyse is verwijderd. Wat betreft de bijlage: bij 3. Gelaat (profiel) is bij kin in beeld ‘vrij van de thorax’ toegevoegd en de tekst bij 4. Thorax intactheid diafragma is herschreven.