Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek ( SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)(structureel echoscopisch onderzoek)) in het kader van de  prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap)(tijdens de zwangerschap)  screening onderzoek (onderzoek)(onderzoek). Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het tweede trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de tweede trimester SEO-echoscopist. In de bijlage staan de beoordelingscriteria voor het tweede trimester SEO. De beoordeling is uitgewerkt in een scoringsformulier.

Versie 4.1 is vastgesteld door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)(Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 december 2021. Verduidelijking van de vastlegging van de afbeeldingen van de extremiteiten (armen en benen).

Versie 5 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 11 april 2023. Het document is aangepast n.a.v. de implementatie van de leidraad Tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.1 (per 1 juni 2023). Let op: versie 5 geldt dus vanaf 1 juni 2023. De logboekbeoordeling zal per 1 januari 2024 volgens het nieuwe format (externe link)plaatsvinden.

Versie 5.1, december 2023 – kleine wijzigingen ter verduidelijking in bijlage 1 met betrekking tot het laterale ventrikelsysteem (pagina 12).

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.