Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen.

De kwaliteitseisen voor opleiding counseling zijn vastgesteld door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na advisering door de Programmacommissie Prenatale Screening op 6 oktober 2017. Voor de opleiding tot counselor zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ieder opleidingsinstituut heeft een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld, legt daarbij bepaalde accenten en hanteert eigen methodieken. Het formuleren van minimum opleidingseisen heeft niet tot doel de veelkleurigheid uit het opleidingsaanbod te halen.