Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten. Vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.  

Het komend half jaar verkennen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), Regionale Centra en beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het nu vastgestelde onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen.

 

Gezamenlijke ambitie

Het is de gezamenlijke ambitie van regionale centra (RC’s), beroepsverenigingen (KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland)), cliënt vertegenwoordiging (VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)) en RIVM-CvB om kwalitatief goede counseling over prenatale screening te borgen. Een scholingsaanbod dat aansluit bij de wensen van de counselors. Daarom is dit onderwijskundig advies gestoeld op wensen en signalen uit de praktijk. Onder andere via inbreng vanuit een multidisciplinaire projectgroep, een klankbordgroep en een draagvlakonderzoek.
Onderwijsadviesbureau Dekkers kreeg de opdracht om een breed gedragen onderwijskundig advies op te stellen. Dat advies is nu vastgesteld en aanleiding tot een breder ontwikkeltraject van scholingsaanbod.

Visie

De onderwijskundige visie achter het scholingsplan is helder. Autonomie, keuzevrijheid en regie bij de counselor zelf. En blijvend leren, met en van elkaar. Dat moet onderwijsaanbieders inspireren tot aanbod dat werkt in de praktijk en leren leuk maakt.

 

Start 1 januari 2022

De nieuwe bijscholingsronde gaat in per 1 januari 2022. Nog deze zomer starten RIVM-CvB, RC’s en beroepsverenigingen het gesprek met scholingsaanbieders om te komen tot een breed onderwijsaanbod voor kennis, vaardigheden en reflectie. Dat lukt natuurlijk niet binnen een half jaar, maar een eerste aanbod moet er over een half jaar zijn.

 

In vijf jaar 20 punten

Het nieuwe scholingsplan omvat 20 punten, te behalen in een periode van vijf jaar:
• 8 punten op het gebied van kennis, waarvan 4 punten uit een verplichte module aangeboden door het RIVM
• 8 punten op het gebied van vaardigheden
• 4 punten op het gebied van reflectie
Counseling prenatale screening is een erg belangrijk en steeds complexer onderdeel van het vak. Daarom is het de bedoeling deze 20 punten onderdeel te maken van de 200 punten voor de bijscholing van verloskundigen.  

 

Counseling prenatale screening is uniek

Counseling raakt de kern van prenatale screening, namelijk het maken van een geïnformeerde keuze. Vanuit precies dát besef is ervoor gekozen dit plan en het scholingsaanbod zorgvuldig en in grondig overleg met counselors te ontwikkelen. In de gesprekken met ouders kom je dicht bij persoonlijke normen en waarden. Bij religieuze en ethische afwegingen. Bij beslissingen over leven en dood. Hoe plaats je die van jezelf buiten het gesprek en het keuzeproces?

 

Op de hoogte

Dit bericht beschrijft de belangrijkste punten van het nieuwe bijscholingsplan. Op www.pns.nl vindt u meer informatie. RC’s, KNOV, NVOG, en RIVM-CvB werken nauw samen in de communicatie over het plan en de ontwikkeling van scholingsaanbod. Samen vertellen we de komende tijd meer over de implementatie, de onderliggende visie en vervolgstappen. Heel graag betrekken we u bij de ontwikkeling van het scholingsaanbod. ‘Samen blijvend leren’ is immers een van de pijlers.