Minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft vandaag een vergunning afgegeven voor de uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als regulier onderdeel van het programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Dat gebeurde naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van 20 februari 2023 over de vergunningaanvraag voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) .

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad (2020).  Dit om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de NIPT na 1 april wordt gewaarborgd. Een eventuele opvolging van het advies van 20 februari 2023 heeft namelijk consequenties voor de uitvoering van de NIPT en de counseling die niet voor 1 april a.s. geïmplementeerd kunnen worden. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden door de minister van VWS.

Implementatie per 1 april 2023
In de afgelopen twee jaar heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) - in opdracht van VWS - de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de NIPT op basis van het advies van de Gezondheidsraad uit 2020. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) gaat de landelijke regie voeren. 
In het advies van de Gezondheidsraad van 2020 staat dat zwangeren bij de NIPT een keuze kunnen maken over het al dan niet melden van nevenbevindingen. Als de zwangere kiest voor het melden van nevenbevindingen, dan krijgt ze alleen die nevenbevindingen te horen die zeer waarschijnlijk leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Om te bepalen om welke nevenbevindingen het gaat, is er door de beroepsgroepen onlangs een protocol opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

Nieuw advies
Momenteel wordt de NIPT aangeboden binnen de TRIDENT-2 studie. Als gevolg van nieuwe inzichten uit deze studie wijkt het advies van de Gezondheidsraad van 20 februari jl., met name op het punt van de nevenbevindingen, af van het advies uit 2020.  In het advies van 20 februari adviseert de Gezondheidsraad om de zwangere geen keuze meer voor te leggen voor nevenbevindingen en ernstige foetale chromosale afwijkingen als primaire bevinding te melden en zeldzame autosomale trisomieën (RATS) niet meer als nevenbevinding te melden. 
Zoals hierboven reeds aangegeven, zal de minister over dit advies nog een besluit nemen. Het RIVM werkt verder aan de implementatie en start van het NIPT-aanbod vanaf 1 april a.s., conform de vandaag verleende vergunning. 

Kijk voor meer informatie over de NIPT op www.pns.nl/nipt