Deze opdrachtomschrijving wordt ingevuld door de Kerngroep op verzoek van de Programmacommissie. De Programmacommissie keurt de uiteindelijke opdrachtformulering goed.

De opdrachtomschrijving biedt de kaders waarbinnen de Kerngroep de opdracht uitvoert. Het document bestaat uit twee onderdelen: inhoudelijke opdrachtomschrijving en de procesmatige opdrachtomschrijving.

Aanleiding (situatie, complicatie(s))

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) is verantwoordelijk voor de landelijke monitoring van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (hierna te noemen: prenatale screening). RIVM-CvB geeft hiervoor een externe, onafhankelijke Monitorende Partij opdracht; momenteel is dat IQ healthcare (Radboudumc).

Het monitoren van de prenatale screening is gebaseerd op indicatoren waarvoor gegevens nodig zijn. Het is essentieel dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens voor monitoring is datavalidatie. Datavalidatie is het proces waarbij gecontroleerd wordt of de gegevens in de database volledig (geen grote aantallen missende waarden), consistent (kloppen de gegevens in relatie met andere gegevens: bijvoorbeeld ligt datum geboorte voor datum screening) en juist (zijn er structurele ‘outliers’ bij bepaalde groepen, wat op een mogelijke registratie knelpunt kan duiden) zijn.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens voor monitoring te waarborgen is de Kerngroep Monitor ingesteld. Deze kerngroep ‘hangt’ onder de Werkgroep Informatiemanagement en is primair ingesteld om het iteratief proces van de datavalidatie, waarbij met voortschrijdend inzicht de kwaliteit van de data steeds beter wordt, uit te voeren.

Opdrachtformulering

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het RIVM-CvB en de Monitorende Partij (IQ healthcare) over het de kwaliteit en betrouwbaarheid van de (regionale) gegevens die gebruikt worden voor monitoring, door middel van:

 • Check kwaliteit van de gegevens en indien nodig (gezamenlijk) contact daarover opnemen met de invoerders
 • Adviseren aan RIVM-CvB en Monitorende Partij over het gebruik en de interpretatie van indicatoren
 • Voorstellen doen voor data-technische conclusies en aanbevelingen
 • Voorstellen agenderen bij andere relevante werkgroepen zoals WRP, Werkgroep IM of PC

Beoogd eindresultaat en doel

In het proces van datavalidatie wordt onderzocht wat de kwaliteit van de gegevens is en worden onzuiverheden in de gegevens gesignaleerd. Door middel van checks op aantallen en overzichten van frequentietabellen en kruistabellen wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van afzonderlijke variabelen. Gezamenlijk met Landelijk Beheer Peridos en de Regionale Centra wordt bepaald welke aanpassingen (bijv. aanpassing van selectiecriteria van gegevens voor rapporten) binnen het systeem noodzakelijk zijn en welke verbeteracties prioriteit hebben.
Afhankelijk van de uitkomsten van de datavalidatie, wordt een keuze gemaakt welke indicatoren goed genoeg zijn om opgenomen te worden in de monitor. Het betreft een gezamenlijk iteratief proces waarbij met voortschrijdend inzicht de kwaliteit van de data voor monitoring steeds beter wordt.

Afbakening

 • Het RIVM-CvB is de gedelegeerde eindverantwoordelijke voor het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20-wekenecho namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en heeft derhalve de rol om overzicht te houden, belangrijke problemen te signaleren en te escaleren. Het RIVM-CvB heeft ook de taak om de indicatorensets (ECHI sheets) voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen en te onderhouden.
 • De regionale centra prenatale screening fungeren als regionale dataleveranciers en zijn verantwoordelijk voor de volledige, juiste en consistente gegevenslevering uit de betreffende regio.
 • Landelijk Beheer Peridos verzorgt de (anonieme) uitvoer van gegevens ten behoeve van de landelijke monitoring.
 • De Monitorende Partij heeft de opdracht voor het uitvoeren van de datacheck, de uitkomsten-analyse, het overleg over datacheck en uitkomsten-analyse, het vormgeven van de monitor, het opleveren en bespreken van de monitor en het leveren van de definitieve monitor.

Benodigde expertise

In deze kerngroep is de volgende expertise en vertegenwoordiging benodigd:

 • Regionale uitvoering (regionale centra). Maximaal 4 personen om teveel overlap met het WRP te voorkomen.
 • Monitorende partij (IQ healthcare)
 • Uitvoer van gegevens uit Peridos (Landelijk Beheer Peridos)
 • Mogelijk in de toekomst: labbepalingen NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)

Sommige van bovenstaande expertises/vertegenwoordigers kunnen in één en dezelfde persoon aanwezig zijn. 
De kerngroep is als volgt samengesteld:

Expertise gebied  
Regionale beheer Peridos Regionale centra (max 4 personen)
Monitorende partij IQ healthcare
Landelijk beheer Peridos  
RIVM- CvB  

De rol van voorzitter en de rol van secretaris worden vervuld door de monitorende partij.

Looptijd en mijlpalen

De stuurgroep komt ca 6 keer per jaar bijeen. Indien bijvoorbeeld sprake is van tijdsdruk en er snel gehandeld dient te worden, wordt de stuurgroep evt. per e-mail/telefoon benaderd.

Mandaat voor taken/activiteiten

De Stuurgroep bepaalt het doel en de middelen die voor Peridos worden ingezet. Ze heeft een controlerende functie op de uitvoering.
Programmamanager NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en beide bestuurders van de RC's hebben een besluitvormende stem. Indien de bestuurders van de RC's en de programmamanager NIPT-SEO het niet eens kunnen worden over de inzet van de middelen, ligt de uiteindelijke beslissing hierover bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als budgethouder.

Inschatting tijdsinvestering per werkgroep lid en gevolgen vergoeding

De bijeenkomsten van de Stuurgroep worden gehouden bij het RIVM in Bilthoven, bij CLBPS of centraal in Utrecht, en duren maximaal 2,5 uur, ofwel via digitale meeting. Per bijeenkomst verwachten we een voorbereidingstijd van ongeveer 2 uur.

Doordat deelname aan de Stuurgroep onderdeel is van het reguliere takenpakket van het betreffende Stuurgroep lid, is vacatiegeld of aanvullende vergoeding niet van toepassing.

Overige opmerkingen

Geen