De opdrachtomschrijving voor de Werkgroep Kwaliteit SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) wordt ingevuld door de werkgroep op verzoek van de Programmacommissie. De Programmacommissie keurt de uiteindelijke opdrachtformulering goed.

De opdrachtomschrijving biedt de kaders waarbinnen de werkgroep de opdracht uitvoert. Het document bestaat uit twee onderdelen: de inhoudelijke opdrachtomschrijving en de procesmatige opdrachtomschrijving.

Aanleiding (situatie, complicatie(s))

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de regie over de landelijke bevolkingsonderzoeken, waaronder de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en tweede trimester SEO). Belangrijk onderdeel van de regietaak is het aanbieden van een landelijk uniforme en kwalitatief hoogstaande screening. Een belangrijke taak is dan ook om te zorgen voor een landelijk kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging. Om deze taak te waarborgen heeft de Programmacommissie een werkgroep kwaliteit SEO ingesteld. Deze werkgroep ‘hangt’ onder de Programmacommissie en voert (gevraagd en ongevraagd) inhoudelijke opdrachten uit voor de Programmacommissie op het gebied van kwaliteit van structureel echoscopisch onderzoek (eerste en tweede trimester SEO).

Opdrachtformulering

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en de Programmacommissie Prenatale Screening over het te voeren kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging, door middel van het opstellen van:

 • de landelijke kwaliteitseisen;
 • de landelijke afspraken en inrichting van de kwaliteitsborging (waaronder monitoring en evaluatie);
 • uitvoeringsaspecten waarover landelijke afspraken voor de uniforme uitvoering zijn gemaakt.

Beoogd eindresultaat en doel

De werkgroep draagt zorg voor een helder omschreven kwaliteitsbeleid en de beschrijving van de inrichting van de kwaliteitsborging. Met als uiteindelijk doel bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het structureel echoscopisch onderzoek (eerste en tweede trimester SEO). Om hiertoe te komen worden landelijke afspraken gemaakt over kwaliteitsborging (waaronder monitoring en evaluatie, registratie en indicatoren) en worden kwaliteitseisen opgesteld, geactualiseerd, herzien dan wel aangevuld. De werkgroep neemt in de afwegingen ook de eventuele gevolgen mee die er zijn voor de landelijke database Peridos. Zo nodig beantwoordt de werkgroep inhoudelijke vragen van of geeft inhoudelijke adviezen aan de Programmacommissie, met als doel de kwaliteit van het screeningsprogramma hoog te houden.

Afbakening

De werkgroepleden zorgen voor inhoudelijke uitwerking en invulling van de activiteiten binnen het laboratorium nodig voor de uitvoering van de NIPT, zoals benoemd in de opdrachtformulering.

 • Het RIVM-CvB is de gedelegeerde eindverantwoordelijke voor de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO) namens het ministerie van VWS en heeft derhalve de rol van besluitnemer binnen de bestuurlijke structuur. 
 • De regionale centra prenatale screening fungeren als regionale coördinator en zijn verantwoordelijk voor de regionale kwaliteitsborging prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. 
 • De Programmacommissie geeft zwaarwegend advies aan het RIVM-CvB over inrichting en uitvoering van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek.

Organisatie

De werkgroep bestaat uit vaste werkgroepleden om voor periodiek terugkerende opdrachten kennis te borgen. Daarnaast kan de werkgroep aanvullende deskundigheid inzetten bij tijdelijke projecten en hiervoor een projectgroep inrichten. Per onderwerp/opdracht wordt bepaald of aanvullende expertise wenselijk is. Op basis van de benodigde kennis binnen de opdracht worden deskundigen uitgenodigd voor deelname aan een tijdelijke projectgroep. Deze kan deels bestaan uit mensen uit de werkgroep en deels uit anderen. Deelname aan de werkgroep gebeurt vanuit de eigen organisatie die zij vertegenwoordigen.

Benodigde expertise

In deze werkgroep is de volgende expertise benodigd:

 • Expertise op het gebied van het maken van eerste trimester SEO’s
 • Expertise op het gebied van het maken van tweede trimester SEO’s
 • Expertise op het gebied van echografische beeldvorming en/of beeldbeoordeling in het eerste trimester van de zwangerschap
 • Expertise op het gebied van echografische beeldvorming en/of beeldbeoordeling in het tweede trimester van de zwangerschap
 • Inhoudelijke expertise op het gebied van de regionale uitvoering
 • Deelname aan het Platform Regionale Centra
 • Inhoudelijke expertise op het gebied van GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek)-1 en GUO-2
 • Expertise op het gebied van eerstelijns verloskundige zorg
 • Expertise op het gebied van tweede/derdelijns verloskundige zorg
 • Expertise op het gebied van patiëntervaringen
 • Expertise op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de screening
 • Ervaring met het geven van onderwijs op het gebied van echografische beeldvorming in de zwangerschap en met het afnemen van examens.

Sommige van bovenstaande expertises kunnen in een en dezelfde persoon aanwezig zijn.

 • De leden van de werkgroep dienen daarnaast kennis van en affiniteit met de prenatale screening, kwaliteit, kwaliteitsborging en zorguitvoering te hebben.
 • De leden van de werkgroep vertegenwoordigen een in het kader van de prenatale screening relevante organisatie of instantie en worden door deze instantie of organisatie voorgedragen voor deelname vanuit hun expertise.
 • De leden zijn op de hoogte van de standpunten en belangen van de beroepsgroep die ze vertegenwoordigen.
 • De leden van de werkgroep zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun achterban over de inhoudelijke punten die in de werkgroep besproken worden.

De werkgroepleden moeten afgevaardigd zijn vanuit hun organisatie of achterban. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

Vertegenwoordigd
Platform Regionale Centra
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland)
NVKF (afhankelijk van agenda)

De rol van voorzitter en de rol van secretaris worden vervuld door het RIVM-CvB.

Looptijd en mijlpalen

De werkgroep komt 4-6 keer per jaar bijeen. Afwisselend wordt digitaal en live vergaderd. Indien bijvoorbeeld sprake is van tijdsdruk en snel gehandeld dient te worden, wordt de werkgroep eventueel per e-mail/telefoon benaderd.

Mandaat voor taken/activiteiten

De werkgroep valt onder de Programmacommissie prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). De werkgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid maar geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Programmacommissie wat betreft kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging van structureel echoscopisch onderzoek.

Na wijzigingen en of aanvullingen van kwaliteitseisen, voorlichtingsmateriaal of andere voorstellen, wordt dit voorgelegd aan de Programmacommissie prenatale screening. De Programmacommissie kan aangeven wat ontbreekt of overbodig is, maar reageert niet op detail niveau. Indien nodig toetst het Platform Regionale Centra een voorstel of wijzigingen/aanvulling op uitvoerbaarheid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek).

Inschatting tijdsinvestering per werkgroep lid en gevolgen vergoeding

De bijeenkomsten van de werkgroep duren maximaal 2,5 uur. De live vergaderingen worden gehouden in de omgeving van Utrecht Centraal. Per bijeenkomst verwachten we een voorbereidingstijd van ongeveer 2 uur. Daarnaast is de verwachting dat werkgroepleden, indien nodig, meewerken aan het inhoudelijk uitwerken van opdrachten. Naar schatting komt dit uit op ongeveer 4-6 uur per jaar. 

De deelnemers ontvangen, indien van toepassing, een vergoeding op basis van de regeling vacatiegelden van het RIVM per bijeenkomst waaraan zij hebben deelgenomen. 

Voor specifieke opdrachten die intensiever zijn qua benodigde inspanningen of doorlooptijd, kan een aanvullende vergoeding naast de geldende vacatieregeling beschikbaar gesteld worden vanuit het RIVM-CvB. Het RIVM-CvB bekijkt per opdracht of deze in aanmerking komt voor aanvullende vergoeding.

Indien deelname aan de werkgroep onderdeel is van het reguliere takenpakket van het betreffende werkgroeplid, is vacatiegeld of aanvullende vergoeding niet van toepassing.

Overige opmerkingen

Geen