Vanaf 1 januari 2024 wordt het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) bekostigd vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft daarom onderzoek laten doen naar de kostprijs van het tweede trimester SEO. Vervolgens is ook de kostprijs van het eerste trimester SEO onderzocht. Dit heeft geleid tot nieuwe tarieven voor zowel het tweede trimester SEO als het eerste trimester SEO.

Het nieuwe tarief voor het tweede trimester SEO bedraagt € 185,26. Voor het eerste trimester SEO bedraagt het tarief € 148,92. Deze tarieven, die door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn vastgesteld, gelden per 1 januari 2024. 

Kostenonderzoek tweede trimester SEO
Het tweede trimester SEO wordt op dit moment nog bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het in 2023 geldende (NZa-)tarief bedraagt € 179,27. Het is jarenlang geïndexeerd, maar niet recentelijk herijkt. KPMG voerde afgelopen jaar een onderzoek uit naar de kostprijs van het tweede trimester SEO. In nauwe samenwerking met het RIVM, de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en Regionale Centra zijn alle componenten van het tarief van het tweede trimester SEO zorgvuldig in kaart gebracht. Uitgangspunt was dat de nieuwe kostprijs kostendekkend moest zijn voor alle activiteiten omtrent het tweede trimester SEO. Onderdelen die in de kostprijs zijn opgenomen zijn kosten voor personeel, de afschrijving van apparatuur, materiaal en de opslag van beelden, maar ook aan posten als huisvesting, de inrichting, beheerkosten IT en bijscholing.

KPMG bracht alle componenten in kaart door middel van bureauonderzoek, het meelopen in echopraktijken (voor onder andere tijdsmetingen), het opvragen van gegevens bij verschillende echocentra en interviews met professionals zoals echoscopisten. De verzamelde data zijn geanalyseerd en uitvoerig besproken met afgevaardigden van de betrokken beroepsgroepen. Dat leidde tot unanieme overeenstemming over de kostprijs van € 185,26 (per foetus) per 1 januari 2024. Deze kostprijs is gebaseerd op een gemiddelde duur van het tweede trimester SEO van 46 minuten (zonder bijzonderheden). Daar bovenop wordt gerekend met een factor voor extra tijd voor herhaling, afwijkingen en onderscheid in ervaring van de echoscopist. Hierin is de nieuwe leidraad tweede trimester SEO het uitgangspunt geweest. Het nieuwe TTSEO tarief voor 2024 is inclusief de voorlopige indexatiecijfers van 2024.  

Kostenonderzoek eerste trimester SEO
Gedurende het kostenonderzoek voor het TTSEO kwam naar voren dat het noodzakelijk was om aan de hand van de uitgangspunten in het kostprijsonderzoek naar het TTSEO, ook het ETSEO tarief te bekijken. Door dat te doen, zijn beide tarieven op een vergelijkbare manier opgebouwd. Het kostenonderzoek voor het ETSEO heeft ertoe geleid dat het tarief per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 148,92 (per foetus). Het nieuwe ETSEO tarief voor 2024, is inclusief de voorlopige indexatiecijfers van 2024. Het huidige tarief, geldend tot eind 2023, is € 117,88.

Zorgvuldig onderbouwd
Door deze kostenonderzoeken in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen uit te voeren, zijn deze tarieven goed onderbouwd en door de betrokken partijen onderschreven. De transparantie in opbouw van de tarieven maakt het in de toekomst eenvoudiger om eventuele bijstellingen te doen. Ook helpt de gedetailleerde kostenonderbouwing bij het borgen van de kwaliteit van de SEO’s door de Regionale Centra, omdat inzichtelijk is welke componenten gefinancierd wordt middels het tarief. 

Tarief counseling
Per 1 januari 2025 zal ook de uitbetaling van de counselingstarieven overgeheveld worden van de Zorgverzekeringswet naar de Rijksbegroting. Om die reden is ook voor de counseling een kostenonderzoek nodig. Dit kostenonderzoek is onlangs gestart. Naar verwachting is dit begin 2024 afgerond. Dit nieuwe tarief zal dan gelden per 1 januari 2025. Op dat moment zullen ook de Regionale Centra de uitbetaling van de counseling op zich nemen. 

Meer informatie