Je leest hier over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het referentiecentrum NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test).

Het Referentiecentrum NIPT is verantwoordelijk voor:

  • Het waarborgen van de kwaliteit en het monitoren van de screeningslaboratoria.
  • Een adviserende rol richting RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), de Programmacommissie Prenatale Screening, de Regionale Centra en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
  • Het borgen van een uniforme en kwalitatief goede uitvoering van de screening onderzoek (onderzoek) bij het screenings-laboratorium.

Het Centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM (RIVM-GZB) is aangewezen door het RIVM-CvB om de referentietaak uit te voeren ten behoeve van de NIPT.

Borgen van de kwaliteit en uniformiteit van de NIPT 

Het Referentiecentrum NIPT is verantwoordelijk voor de maandelijkse monitoring van de screeningslaboratoria. De monitoring is gericht op de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van de NIPT. Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van landelijk afgesproken normen, dan informeert en adviseert het Referentiecentrum NIPT over vervolgacties aan het betreffende NIPT-laboratorium, het betreffende Regionaal Centrum en het RIVM-CvB.

Rapportage

Het Referentiecentrum NIPT monitort de kritische prestatie indicatoren en zal deze duiden en rapporteren aan de screeningslaboratoria, de Regionale Centra en het RIVM-CVB. Het screeningslaboratorium dient tijdig en uniform de vereiste informatie aan te leveren voor monitoring en rapportage door het Referentiecentrum NIPT.

Onderhouden van een kennisnetwerk en expertisefunctie

Het Referentiecentrum NIPT dient op de hoogte te zijn en te blijven van nieuwe (internationale) ontwikkelingen en nieuwe methodieken met betrekking tot de NIPT. Ze hebben kennis in huis over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening, laboratoriumtechnieken voor de NIPT, kwaliteitssystemen binnen screeningslaboratoria en kennis over relevante laboratorium-apparatuur en ontwikkelingen voor de NIPT. Op basis hiervan signaleert het Referentiecentrum NIPT mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

Adviseren aan de Programmacommissie Prenatale Screening en RIVM-CvB

Op basis van de informatie vanuit het overleg met de screeningslaboratoria, de informatie uit de evaluatie en monitoring en informatie uit hoofde van de expertisefunctie adviseert het Referentiecentrum NIPT de Programmacommissie Prenatale Screening en het RIVM-CvB. Onderdeel van deze advisering is het initiëren van verbeteringen met betrekking tot de inhoudelijke en procesmatige activiteiten van het laboratorium.

In haar adviserende rol neemt het Referentiecentrum NIPT deel aan diverse werkgroepen.