Je leest hier wat er aan coördinerende en ondersteunende processen nodig is om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek naar behoren te laten verlopen. We bespreken achtereenvolgens de organisatie, financiering en de kwaliteitsborging.

Bestuurlijke structuur 

Aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) formeel opdracht gegeven voor aansturing en regie van de landelijke taken van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek en om eventuele innovaties in het programma aan te sturen en te begeleiden.

Het RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) is gedelegeerd eindverantwoordelijke voor het screeningsprogramma en heeft derhalve de rol van besluitnemer binnen de bestuurlijke structuur. Het RIVM-CvB borgt als landelijk regisseur het naleven van de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het programma. Om de regietaak goed in te vullen, maakt het RIVM-CvB gebruik van de kennis en ervaring van regionale uitvoeringsorganisaties, beroepsbeoefenaars en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Hiervoor heeft het RIVM-CvB een landelijke Programmacommissie Prenatale Screening ingericht.

Lees onder Ketenpartners meer over de betrokkenen bij de uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) en de taken en verantwoordelijkheden.

De afbeelding beschrijft de betrokkenen bij de uitvoering van de prenatale screening en de taken en verantwoordelijkheden

 

Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen

Het Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen  geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders, zoals die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld. Het beleidskader is voor het RIVM-CvB een instrument om de regie te kunnen voeren op de bevolkingsonderzoeken en de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid daarvan te bewaken.

Het beleidskader beschrijft hoe partijen samenwerken die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de pre- en neonatalescreeningen. Voor een goede kwaliteit van de screening is het van belang dat alle logistieke en inhoudelijke processen goed op elkaar aansluiten. Vooral de 'overgang' van een uitslag van de screening naar een diagnose en behandeling is een belangrijke stap, waarvoor uitvoerende partijen en de zorg gezamenlijk verantwoordelijk zijn.