Versie 2 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) op 24 augustus 2021.

Bij de opleiding tot counselor, eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist of tweede trimester SEO-echoscopist zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen.

De Regionale Centra hebben de taak om te bepalen welke opleidingsinstituten voldoen aan de gestelde eisen. De opleidingsinstituten kunnen bezwaar maken aangaande een besluit in het kader van de kwaliteitstoetsing. Als een opleidingsinstituut het op grond van procedurele of inhoudelijke gronden niet eens is met een besluit na afloop van de beoordeling, dan kan het opleidingsinstituut bezwaar maken tegen dit besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij het RIVM-CvB. Indien het opleidingsinstituut het niet eens is met de procedurele gang van zaken in de fase vóórdat de toetsingscommissie een besluit heeft genomen, kan het opleidingsinstituut haar bezwaren eerst voorleggen aan de toetsingscommissie, die daarop tijdig zal reageren, in elk geval alvorens een besluit te nemen in het kader van de kwaliteitstoetsing.