Algemene bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) door de Regionale Centra

De Regionale Centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en worden gepubliceerd op de website. Desalniettemin kan het voorkomen dat een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionale Centrum.

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionale Centrum.