میریآم و دنیس یک نوزاد دارند.

میریآم و دنیس بسیار شاد هستند. آنها یک نوزاد دارند.

نوزاد چند روز پیش بدنیا آمده است نام نوزاد نیککی است.

Gerelateerde onderwerpen