De nieuwe editie van de folder Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen voor ouders is verschenen.

Inhoudelijk is deze editie van de folder niet gewijzigd. Wel is de vormgeving veranderd en is de toegankelijkheid verbeterd.

Dit is gedaan op basis van een kwalitatief gebruikersonderzoek, dat in 2023 is uitgevoerd door bureau Mare, in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hierbij keken we vooral naar wat mensen met lage gezondheidsvaardigheden helpt om de tekst te kunnen begrijpen.

We vragen verloskundig zorgverleners om aan alle zwangeren een exemplaar van de folder uit te reiken. De hielprik en de gehoortest zijn belangrijke onderzoeken. Ouders hebben goede informatie nodig om te kunnen beslissen over deelname.

Heb je nog exemparen van de oude folder op voorraad? Dan kun je deze gewoon opmaken, voordat je nieuwe exemplaren bestelt in de Webshop pre- en neonatale screeningen.

Op de website www.pns.nl vind je ook de pdf van de folder “Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen”.