De verloskundig zorgverlener 

De verloskundig zorgverlener dient:

 1. Indien zij niet zelf counselor is, afdoende afspraken te hebben gemaakt met een of meer counselors.
 2. De tijdsgrenzen en procesgang van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) te bewaken, zodat zwangeren voldoende tijd hebben om op de verschillende momenten in het proces een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

De verloskundig zorgverlener is hoofdbehandelaar en dient altijd over de procesgang door de betrokken ketenpartners op de hoogte te worden gesteld. Hierover worden regionale afspraken gemaakt.
De verloskundig zorgverlener en de counselor werken conform de landelijke kwaliteitseisen en hetgeen op www.pns.nl/professionals/nipt-seo is beschreven.

Eisen aan de counselor 

Zorgverleners, meestal een verloskundige, gespecialiseerde verpleegkundige, gynaecoloog of echoscopist, die een kwaliteitsovereenkomst hebben afgesloten met een Regionaal Centrum mogen counseling geven over prenatale screening. In overeenkomsten staan duidelijke afspraken over het bewaken van de kwaliteit van de screening.

De counselor moet:

 • gecertificeerd zijn voor de counseling prenatale screening;
 • in het bezit zijn van een AGB-code;
 • een kwaliteitsovereenkomst hebben voor de counseling met één van de Regionale Centra voor Prenatale Screening die een vergunning op grond van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)) hebben gekregen;
 • zich te houden aan hetgeen op op www.pns.nl/professionals/nipt-seo is beschreven, de bepalingen en kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst, de informatie zoals beschreven op deze website en aan de wet- en regelgeving, waaronder de WGBO Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • werkzaam zijn in een counselingspraktijk met een contract voor counseling prenatale screening met een van de Regionale Centra;
 • vóór aanvang van de werkzaamheden door het Regionaal Centrum in Peridos gekoppeld zijn aan de gecontracteerde counselingspraktijk;
 • Indien de counselor niet de eigen verloskundig zorgverlener van de zwangere is moet zij goede werkafspraken maken met de verloskundig zorgverlener en het Regionaal Centrum;
 • voldoen aan een minimum aantal gesprekken per jaar; 
 • Gegevens vastleggen en verstrekken aan het Regionaal Centrum ten behoeve van de kwaliteitsborging volgens landelijke en regionale kwaliteitseisen (zie www.peridos.nl voor het aanleveren van gegevens aan de landelijke database Peridos);
 • voldoende bijscholing volgen: opleidingseisen, bij- en nascholing;
 • de counselingspraktijk waarin de counselor werkzaam is, op de hoogte houden van het voldoen aan de kwaliteitseisen;
 • meewerken aan een (twee)jaarlijkse audit.

Zie ook de bekwaamheden voor kwalitatief goede counseling waarover de counselor dient te beschikken.

Minimum aantal gesprekken

Het voeren van counselingsgesprekken moet tot de regelmatige werkzaamheden van de counselor behoren. De counselor moet minimaal 35 gesprekken per jaar voeren zodat de counselor geoefend blijft in het counselen. 
Gynaecologen bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek zijn uitgezonderd van deze norm. Voor hen geldt geen minimum aantal gesprekken. De gedachte achter deze uitzondering is dat zij de gesprekken bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek doen en vanuit die hoedanigheid voldoende gesprekken halen.

Eisen aan de counselingspraktijk;

De counselingspraktijk

 • moet in het bezit zijn van een AGB-code;
 • moet in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) een overeenkomst aangaan met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening dat WBO-vergunninghouder is;
 • ziet erop toe dat de aan de praktijk verbonden counselors voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen en hetgeen op www.pns.nl/professionals/nipt-seo is beschreven;
 • ziet erop toe dat aan de counselingspraktijk verbonden counselors correct in Peridos staan vermeld. Wijzigingen hierin meldt de counselingspraktijk aan het Regionaal Centrum.

Continuïteit aanbod counseling 

De counselingspraktijk voert beleid dat is gericht op continuïteit in het aanbod van counseling over prenatale screening binnen de organisatie zodat de counseling bij voorkeur voor de tiende week van de zwangerschap kan plaatsvinden.
De counselingspraktijk voorziet in dit kader in een beschikbaarheid van een counselor met een geldende kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum, al dan niet ingevuld door middel van waarneming.

Informatiemateriaal 

Gebruik informatiemateriaal RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
De counselor gebruikt het informatiemateriaal van het RIVM.

In de informatiematerialen wordt uitleg gegeven over de te onderzoeken aandoeningen, de onderzoeken, de keuzes die de zwangere en haar partner hebben en de consequenties van het besluit dat zij nemen. Ook wordt uitleg gegeven over de gegevensverwerking via het digitale dossier (Peridos) en over het beleid met betrekking tot veronderstelde en expliciete toestemming. 

Op de website van de counselingspraktijk  
Een counselingspraktijk vermeldt informatie over de prenatale screening op de website van de counselingspraktijk. Deze informatie is conform de informatie uit het landelijke informatiemateriaal. Vanaf de website van de counselingspraktijk wordt doorgelinkt naar www.pns.nl en het landelijke informatiemateriaal.