Binnen het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de onderzoeken en de opleidingen. 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) aanbiedt (hierna te noemen: counselingspraktijk).  

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale screening. Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring. Dit document is gericht op counselors, maar is ook relevant voor andere betrokkenen bij prenatale screening. 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die aan de opleiding van counselors prenatale screening gesteld worden. Bij de opleiding van counselors zijn verschillende soorten opleidingsinstituten betrokken; initiële verloskunde opleidingen en nascholingsinstituten die de basiscursus counseling prenatale screening aanbieden. Deze opleidingsinstituten zijn, op basis van kwaliteitseisen, erkend door de Regionale Centra als counselingsopleiding. De kwaliteitseisen zijn bedoeld om na te gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau van counseling bij de cursist. Zo helpt dit document bij de toetsing van de verschillende opleidingsinstituten door de Regionale Centra. 

Overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en de counselor in het kader van de prenatale screening.

  • Kwaliteitseisen informed consent en privacy 
    Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring. Dit document is gericht op counselors, maar is ook relevant voor andere betrokkenen bij prenatale screening.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) binnen het programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek)

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de eerste trimester SEO-echoscopist in het kader van de prenatale screening. 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, gedurende de looptijd van de wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet voldoen en de toetsing daarvan vast te stellen. 

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenatale screening. Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het eerste trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de eerste trimester SEO-echoscopist. 

Kwaliteitsovereenkomst: tussen echoscopist en Regionaal Centrum.

Contract: tussen zorgaanbieder (echocentrum) en Regionaal Centrum.  

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek).

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de tweede trimester SEO-echoscopist in het kader van de prenatale screening.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de opleidingen tweede trimester SEO echoscopie in het kader van de prenatale screening.

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenatale screening. Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het tweede trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de tweede trimester SEO-echoscopist.

De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO-echoscopist. In de Kwaliteitsbeoordeling SEO staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport. 

Kwaliteitsovereenkomst: tussen echoscopist en Regionaal Centrum.

Contract: tussen zorgaanbieder (echocentrum) en Regionaal Centrum.  

 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) in het kader van de prenatale screening. Er zijn twee versies kwaliteitseisen aan de apparatuur en beeldopslag in de prenatale screening van toepassing. 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het verrichten van vaginale echo's bij structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) in het eerste trimester (in onderzoekssetting) en het tweede trimester, in het kader van de prenatale screening.  

Bij een eerste of tweede trimester SEO wordt meestal volstaan met een abdominale echo. In sommige gevallen is dat niet mogelijk en wordt een vaginale echo geïndiceerd. Deze kwaliteitseisen zijn van toepassing op echoscopisten die: 

  • niet zelfstandig bevoegd zijn om een voorbehouden handeling uit te voeren (zie 1.1), en; 
  • een vaginale echo uitvoeren indien een abdominale echo niet de juiste beelden opleveren, en; 
  • deze vaginale echo’s uitvoeren in afwezigheid van een arts of verloskundige. 

Eerste trimester SEO-echoscopisten dienen zich tevens te houden aan de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-echoscopist. Tweede trimester SEO-echoscopisten dienen zich tevens te houden aan de kwaliteitseisen tweede trimester SEO-echoscopist. 

Kwaliteitseisen NIPT

Dit document beschrijft de Kwaliteitseisen voor bloedafnameorganisaties ten behoeve van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test).

Dit document beschrijft de Kwaliteitseisen aan de laboratoria ten behoeve van de NIPT in de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek).

Dit document beschrijft het toepassingsgebied voor de NIPT, de inbedding in de zorg en het counselingsgesprek en de criteria waar nevenbevindingen aan moeten voldoen voor rapportage. 

Bij de opleiding tot counselor, eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist of tweede trimester SEO-echoscopist zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen. 

De Regionale Centra hebben de taak om te bepalen welke opleidingsinstituten voldoen aan de gestelde eisen. De opleidingsinstituten kunnen bezwaar maken aangaande een besluit in het kader van de kwaliteitstoetsing. Als een opleidingsinstituut het op grond van procedurele of inhoudelijke gronden niet eens is met een besluit na afloop van de beoordeling, dan kan het opleidingsinstituut bezwaar maken tegen dit besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). Indien het opleidingsinstituut het niet eens is met de procedurele gang van zaken in de fase vóórdat de toetsingscommissie een besluit heeft genomen, kan het opleidingsinstituut haar bezwaren eerst voorleggen aan de toetsingscommissie, die daarop tijdig zal reageren, in elk geval alvorens een besluit te nemen in het kader van de kwaliteitstoetsing. 

De Regionale Centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (praktijken voor counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionaal Centrum. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.  

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM en worden gepubliceerd op de website van het RIVM. Desalniettemin kan het voorkomen dat een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionaal Centrum.  

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionaal Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionaal Centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale screening. Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring. Dit document is gericht op counselors, maar is ook relevant voor andere betrokkenen bij prenatale screening.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en het SEO binnen het programma van prenatale screening. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO en de NIPT benoemd.