Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

April 2021: Tijdens het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek dient te worden gekeken naar de blaasvulling. In principe zou de blaas zich gedurende het SEO moeten vullen. Afwezigheid van blaasvulling gedurende het gehele onderzoek is reden om te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier bleek wat onduidelijkheid over te bestaan. Daarom is dit nu ter verduidelijking opgenomen in hoofdstuk 7 van de kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO. Let wel: geen maagvulling is géén reden om te verwijzen.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap   screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document worden algemene eisen aan het eerste trimester SEO beschreven, over o.a. gegevens en kwaliteitsborging, beeldvorming en verwijzing. Ook is hierin de gehele kwaliteitsstandaard opgenomen. Daarin staat beschreven naar welke structuren moet worden gekeken, hoe te handelen bij meerlingzwangerschappen en wat exclusiecriteria zijn voor deelname aan het eerste trimester SEO.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Dit document geldt vanaf 1 september 2021.