ትርሓስን ግርማይን ቆልዓ ወሊዶም!

plaatje 1

tekst 1

ትርሓስን ግርማይን ቆልዓ ወሊዶም!

ትርሓስን ግርማይን ተሓጉሶም እዮም ዘለዉ።
ሎሚ መዓልቲ ቆልዓ ወሊዶም።
እታ ህጻን ጓል እያ
ስማ ሰላም ትበሃል።
ግርማይ ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከይዱ።
ቆልዓ ከም ዝተወለደት ሓቢሩ።
ኣብኡ ድማ ብዛዕባ ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ምውሳድ ዝሕብር ጽሑፍ ተዋሂቡ።

plaatje 2

tekst 2

እታ ቖልዓ ካብ ትውለድ ቁሩብ መዓልታት እያ ጌራ

ሕጂ እታ ህጻን ካብ ትውለድ ቁሩብ መዓልታት እያ ጌራ ዘላ።
ሕጂ ካብ ኩሮ ኹሮ ናይታ ህጻን ደም ክውሰድ ይከኣል እዩ።
ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ብምውሳድ ሓደገኛ ሕማማት ከይህልዉ ምርመራ ክግበር ይከኣል እዩ።

ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ብምውሳድ ንኹሎም ሕማማት መርሚርካ ክትፈልጦም ኣይከኣልን እዩ።

Plaatje 3

tekst 3

ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ዝውሰድ ንምንታይ እዩ?

ሓካይም ንምርመራ ዝኸውን ደም ካብ ናይ ህጻን ሰላም ኩሮ ኹሮ ይወስዱ።
ኣብቲ ዝወሰድዎ ደም ድማ ሰላም ሓደገኛ ሕማማት ከይህልዋ ምርመራ ይገብሩ።

ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ብምውሳድ ሓደገኛ ሕማማት ከይህልዉ ትምርምር።
እዞም ሕማማት መብዛሕትኡ ግዜ ክፍወሱ ኣይክእሉን እዮም። 
ግን እዞም ሕማማት ብዙሕ ግዜ ኣይረኣዩን እዮም።
እንተደኣ እቲ ህጻን እዚ ሕማም ኣለዎ ኾይኑ፣ መድሃኒት
ወይ ድማ ፍሉይ መግቢ ይወሃቦ።

እዚ ብቑልጡፍ ምጅማሩ ኣድላዪ እዩ።
እዚ ንጥዕና ናይቲ ህጻን ኣድላዪ እዩ።

ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ወሲድካ ምርመራ ምግባር ኣድላዪ እዩ።
ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ወሲድካ ዝግበር ምርመራ ብነጻ እዩ።
ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ዝውሰድ ብድሌት ጥራሕ እዩ።
እንተደኣ ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ክውሰድ ዘይደሊኹም፣ ነቶም ሓካይም ሓብርዎም።

Plaatje 4

Tekst 4

ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ወሲዱ ዝምርምር መን እዩ?

 

ኣብ ናይ ጥዕና ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሕ ሓኪም ናብ ናይ ትርሓስን ግርማይን ገዛ መጺኡ።
ንሳ ካብ ኩሮ ኹሮኣ ደም ተወሲዱላ።

ሓደ ሓደ ግዜ ሓኪም ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ንኽወስድ ኣቐዲሙ ቆጸራ ይገብር እዩ።
ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሓኪም ብዘይ ቆጸራ ናብ ገዛኹም ይመጽእ እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብናይ ክፍሊ ሕርሲ ሓኪም ወይ ብድሕሪ ሕርሲ ብዝኣልይ ሓኪም ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ይወስድ እዩ።
እንተደኣ ውላድኩም ኣብ ሆስፒታል ኣሎ፣ እቲ ካብ ኩሮ ኹሮ ዝውሰድ ደም ኣብ ሆስፒታል ይፍጸም። 

እንተደኣ ህጻንኩም ኣብ ገዛ ኣሎ ድማ፣ መጀመርታ ናይ
ምስማዕ ምርመራ ይግበረሉ ብድሕር’ዚ ካብ ኩሮ ኹሮኡ
ደም ይውስደሉ።

ብዛዕባ’ዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ብዛዕባ ናይ ምስማዕ ምርመራ ዝተዳለወ ጽሑፍ ተመልከቱ።

Plaatje 5

Tekst 5

ብኸመይ እዩ ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ዝውሰድ?

እቲ ሓኪም ኣብ እግሪ ናይ ህጻን ኪኪ መርፍእ ይወግእ።
ካብ እግራ ድማ ደም ይፈስስ።
ሓንሳብ የሕምም እዩ።
ሰላም ቁርብ ክትበክይ እያ።
እቲ ደም ኣብ ሽዱሽተ ክቢ ናይ ደም መቐበሊ ካርታ ክግበር ኣለዎ።

ኣቲ ናይ ደም መቐበሊ ካርታ ብናይ ደም ነጠብጣብ ምስ ተመልአ፣ ኣብ ጶስጣ ይግበር።

ብድሕር’ዚ እቲ ሓኪም ነቲ ደም ናብ ላባራቶሪ ይሰዶ።
ኣብኡ ድማ ነቲ ደም ይምርምርዎ።
ሕማማት ከይህልዉ ድማ ይምርምሩ።

ውጽኢት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት

ኩሉ ጽቡቕ ድዩ ዘሎ?

መልሲ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት እዩ ዝወሃብ።
እቲ ውጽኢት መብዛሕትኡ ግዜ ጽቡቕ እዩ።
ደብዳቤ ድማ ይለኣኸልኩም።

ሓደ ሓደ ግዜ  እቲ ህጻን ሕማም ይሃልዎ ኣይሃልዎ ኣብቲ ደም ጽቡቕ ጌሩ ኣይረኣዮምን እዩ።
እምበኣር ካብ ኩሩ ኹሮ እንደገና ደም ይወስዱ።

እንተደኣ እቲ ውጽኢት ሕማቕ ኮይኑ ድማ ሓኪም ቴለፎን ይድውለልኩም።
ወይ ድማ እቲ ሓኪም ናብ ገዛኹም ይመጽእ።
እምበኣር ውላድኩም ከም ብሓድሽ መርመራ ንኽገብር ናብ ሆስፒታል ይኸይድ።
ብድሕር ውላድኩም ሕማም ኣለዎን የብሉን ብርግጽ ትፈልጡ።

Plaatje 6

Tekst 6

ተሰካሚ ምዃን፣ ግን ኣይሓመምካን

ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ህጻን ናይ ሕማም ዋሕዲ ደም ተሰካሚ ይኸውን።
ግን እቲ ህጻን ኣይሓምምን።

እምበኣር ሓካይም ካብ ኩሩ ኹሮ ደም ብምውሳድ ውላድኩም ተሰካሚ ሕማም ዋሕዲ ደም ከይከውን ይምርምሩ።

ውላድኩም ተሰካሚ ሕማም ዋሕዲ ደም ከይከውን ክትፈልጡ ድልየት ኣለኩም ?
ነቲ ካብ ኩሩ ኹሮ ደም ዝወስድ ሓኪም ንገርዎ።

ብዛዕባ ብዙሕ ክትፈልጡ ትደልዩ ?
ንነርስኩም ወይ ድማ ንዶክተርኩም ሕተትዎ።

Plaatje 7

Tekst 7

ጽቡቕ ጥዕና

ህጻን ካልኦት ሕማማት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ወይ ብኻልኦት ሕማማት ክተሓዝ ይኽእል እዩ።
ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ብምውሳድ ንኹሎም ሕማማት ክትፈልጦም ኣይከኣልን እዩ።

እንተደኣ ውላድኩም ጽቡቕ የለን ዝብል ጥርጣረ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ሓኪምኩም ውሰድዎ።
እንተደኣ ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ክውሰድ ዘይደሊኹም፣ ነቶም ሓካይም ሓብርዎም።
እታ ካርድ ግን ንቑጽጽር 1 ዓመት ኣብ ላባራቶሪ ክትጸንሕ እያ።
ብድሕሪ 1 ዓመት ድማ እታ ካርድ ክትድርበይ እያ።

Plaatje 8

Tekst 8

ነቲ ካብ ኩሩ ኹሮ ዝውሰድ ደም ዝእከበሉ ካርድ እንታይ ይገብርዎ?

እቲ ካብ ኩሩ ኹሮ ናይ ውላድኩም ዝተወስደ ደም
ዝእከበሉ ካርድ ን 5 ዓመት ኣብ ላባራቶሪ ይዕቀብ።
እዚ ንናይ ህጻናት ሕማማት ብዝምልከት ዝግበር ምርመራ
ናትኩምን ናይ ውላድኩምን ስምን ኣድራሻን
ከይተጠቕሰ ማንም ከይፈለጦ ዝግበር ምርመራ እዩ።

እንተደኣ ካብ ኩሮ ኹሮ ደም ክውሰድ ዘይደሊኹም፣ ነቶም ሓካይም ሓብርዎም።
እታ ካርድ ግን ንቑጽጽር 1 ዓመት ኣብ ላባራቶሪ ክትጸንሕ እያ።
ብድሕሪ 1 ዓመት ድማ እታ ካርድ ክትድርበይ እያ።

Tekst 9

ብዛዕባ ካብ ኩሩ ኹሮ ዝውሰድ ደም ብዙሕ ክትፈልጡ ትደልዩ ?
እምበኣር ኣብ www.pns.nl/hielprik ዝብል ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከቱ ወይ ንነርሳት ሕተቱ።

ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ፥
ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣከባብን
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

መጋቢት 2020
ንጽባሕ ዝግበር ክንክን ካብ ሎሚ እዩ ዝጅመር

ካብ ኩሩ ኹሮ ዝውሰድ ደም
ናይ ገዛ ሓኪም
ካብ ኩሩ ኹሮ ዝውሰድ ናይ ምርመራ ደም መዕቆቢ