Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanuit de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)) vergunning verleend voor uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn aangewezen als vergunninghouders en hebben een rol als regionale coördinator.

De Regionale Centra zijn verantwoordelijk voor de regionale kwaliteitsborging, de regionale uitvoering en de coördinatie van de regionale deskundigheidsbevordering (inclusief opleiding en nascholing). Jaarlijks leveren ze gegevens aan voor de landelijke monitoring en evaluatie. 

Regionale Centra sluiten contracten en (kwaliteits)overeenkomsten met de uitvoerende partijen in hun regio (inclusief de screeningslaboratoria). 

Platform Regionale Centra

De Regionale Centra zijn vertegenwoordigd in het Platform Regionale Centra. Dit Platform zorgt voor afstemming tussen de Regionale Centra en borgt zodoende de landelijke kwaliteit en uniformiteit. Het Platform moet verzoeken voor gebruik van landelijke data uit Peridos toetsen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarover brengt het Platform een advies uit aan de Programmacommisssie

De Regionale Centra ontvangen voor hun werkzaamheden subsidie van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De verleende subsidie voor elk Regionaal Centrum en het landelijk beheerorgaan wordt bepaald aan de hand van een rekentool