Het is van groot belang om de oorzaak van slechthorendheid te achterhalen. Er zijn verschillende aandoeningen mogelijk:

Conductief gehoorverlies

Bij een conductief gehoorverlies is er sprake van een stoornis in de voortgeleiding van het geluid naar het slakkenhuis. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat een gehoorgang niet is aangelegd. Het kan ook komen door een aangeboren afwijking van de gehoorbeentjes.

Perceptief gehoorverlies

Er zijn grofweg twee vormen van perceptief gehoorverlies:

  • Cochleair: het gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in het slakkenhuis. Meestal gaat het om defecte trilhaarcellen.
  •  Retrocochleair: de oorzaak ligt voorbij het slakkenhuis richting het centrale zenuwstelsel. Dit kan bijvoorbeeld door afwijkingen in of functionele stoornissen van de gehoorzenuw.

Ook mengvormen komen voor.

Auditieve neuropathie

Met het begrip auditieve neuropathie wordt een type gehoorverlies bedoeld waarbij oto-akoestische emissies (aanvankelijk) intact zijn, in combinatie met ernstig afwijkende of afwezige reacties bij de hersenstam-audiometrie (BERA). Opvallend bij dit type gehoorverlies is het slechte spraakverstaan in relatie tot de gehoordrempel en het fluctuerende karakter van het gehoorverlies. Omdat dit beeld ook veroorzaakt kan worden door defecte binnenste trilhaarcellen, gaat het hier niet om pure retrocochleaire pathologie. 

Behandeling

Hoe gehoorverlies wordt behandeld, hangt vooral af van de vraag of een kind aan één of twee oren slechthorend is.

Gehoorverlies aan één oor

Als een kind een permanent gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Ouders moeten daar in de begeleiding rekening mee houden. In een rumoerige omgeving zal een kind bijvoorbeeld moeite hebben om anderen te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal ouders adviseren over de begeleiding van deze kinderen.

Gehoorverlies aan beide oren

Bij een permanent gehoorverlies aan beide oren zijn de volgende behandelingen mogelijk:

  • Het kind kan een hoortoestel krijgen dat het geluid versterkt.
  • Als het kind onvoldoende gehoorresten heeft voor versterking, kunnen cochleaire implantaten een optie zijn.
  • Daarnaast kan het kind gebarentaal leren.
  • Bij een matig tot ernstig gehoorverlies krijgen gezinnen begeleiding aangeboden. Dit is bedoeld om de ontwikkeling van taal en spraak bij het slechthorende kind te stimuleren. Ook worden de ouders ondersteund bij de opvoeding en begeleiding van hun kind.