Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening (NGS) effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering en overige geïnteresseerden. De uitvoering van de neonatale gehoorscreening vindt plaats in een zorgketen, met veel verschillende actoren en betrokkenen, waarbij vooral de Jeugdgezondheidszorg (screeners en regiocoördinatoren) een belangrijke rol heeft. Bij de uitslag ‘onvoldoende gehoor aan een of beide oren’ wordt het kind verwezen naar een Audiologisch Centrum.  

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen.

Revisiehistorie

Versie Datum Samenvatting wijzigingen
n.v.t. apr-22 Vanaf nu is het draaiboek Neonatale Gehoorscreening Jeugdgezondheidszorg beschikbaar als webversie. 
9.0 jan-21 Actualisatie draaiboek en aanpassingen in § 5.2 (eisen t.a.v. de vooropleiding AABR-screener).Nieuw: bijlage D: Screeningsprotocol bij kinderen met een atresie en bijlage E: Screeningsprotocol bij kinderen met Down syndroom, andere syndromen, ernstige aangeboren aandoenin-gen, schisis of aangeboren gehoorverlies in de familie.Gereviseerd: bijlage A: Samenstelling programmacommissie neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening en bijlage G: Kwaliteitseisen en -wensen voor OAE- en AABR-screeningsapparatuur.
8.0

nov-18

Nieuw: hoofdstuk 4: Neonatale gehoorscreeningsapparatuur en hoofdstuk 6: Geinformeerde keuze en voorlichting. Aanvulling hoofdstuk 10 m.b.t. de kwaliteitsborging.Nieuw: bijlage E: Kwaliteitseisen voor OAE-screeningsapparatuur. Gereviseerd: bijlage H: Opleidingseisen OAE- en AABR-screeners en kwaliteitseisen voor de opleiders/opleidingsorganisatie. Het Basisdocument Informatiehuishouding neonatale gehoorscree-ning is als bijlage G toegevoegd aan dit Draaiboek, weliswaar als losstaand document vanwege de grootte (zelfde webpagina als het Draaiboek).
7.0 feb-17 Aanpassing van de kwaliteitseisen voor de OAE-screener in paragraaf 4.1
6.0 nov-16 Aanpassingen in § 2.3 (overlap met Beleidskader Pre- en Neona-tale Screeningen verwijderd), § 3.7 (invoering bij uitzondering screenen tot 3 maanden), § 8.1 (bewaartermijn gegevens vermeld) en bijlage C (ziekenhuizen aangepast)
5.0 nov-15 Actualisatie en aanpassingen in § 3.7 (afwijkingen aan het oor), bijlage D (vervangen), F (vooropleidingseisen), G (indicatoren), bijlage H (minimale gegevensset: wordt als apart document op de website gezet) en K (vervalt)
4.0 jan-15 Aanpassing ziekenhuisprotocol bijlage C (aanpassing m.b.t. meningitis)
3.0 mei-13 Aanpassing ziekenhuisprotocol bijlage C (aanpassing vragen)
2.0 nov-11 Actualisatie Draaiboek en aanpassing Informed Consent procedure
1.0 dec-09 Vastgestelde versie