Het Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek ) beschrijft wat nodig is om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) zorg in het algemeen en de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en het structureel echoscopisch onderzoek binnen het programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) gestelde landelijke kaders. 

Het draaiboek is bindend van karakter en maakt deel uit van de professionele standaard. De NIPT en structureel echoscopisch onderzoek worden uitgevoerd onder regie van het RIVM-CvB. Betrokken zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek houden, en aan de normen waarnaar verwezen wordt.

In het draaiboek staat onder andere:

  • Beschrijving van aandoeningen en de screeningen op hoofdlijnen.
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken actoren in de zorgketen.
  • Informatie over vervolgonderzoek.
  • Registratie van gegevens, monitoring en evaluatie.
  • Organisatie, financiering en kwaliteitsborging.
  • Verwijzingen naar kwaliteitseisen (die worden gesteld aan onder andere de counselor, echoscopist en laboratorium).

Download het draaiboek

Draaiboek - correcties en wijzigingen

In het draaiboek vind je het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek of beleid van tijdelijke aard, staat hieronder vermeld. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen. Indien nodig worden wijzigingen meegenomen in de nieuwe versie die in maart 2023 wordt gepubliceerd.

  • Formats kwaliteitsaudits. Het format kwaliteitsaudits echocentra en het format kwaliteitsaudits counseling staan sinds begin 2022 niet meer online. De links in het draaiboek verwijzen naar een niet bestaande pagina. Dit wordt in de volgende versie bijgewerkt.
  • Deelname zwangeren van 15 jaar en jonger aan NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) (TRIDENT studies) en eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) (IMITAS studie). Vanaf 15 september 2022 kunnen ook zwangeren van 15 jaar en jonger kiezen voor deelname aan de NIPT en/of het eerste trimester SEO. Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en). Voor de NIPT geldt: als de ouders geen toestemming geven voor deelname, maar een zwangere in de leeftijd van 12 tot 16 jaar weloverwogen kiest voor de NIPT, mag zij toch meedoen. Bij zwangeren jonger dan 12 jaar is toestemming van ouders vereist. Voor het eerste trimester SEO geldt: toestemming van de ouders is vereist, geen toestemming van de ouders betekent geen deelname aan het eerste trimester SEO. Voor zwangeren van 15 jaar en jonger en hun ouders is er apart informatiemateriaal beschikbaar. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht.
  • Prenatale screening onderzoek (onderzoek ) en het coronavirus (COVID-19). Er gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden ook voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. De maatregelen vervangen tijdelijk sommige richtlijnen in het draaiboek. Deze wijzigingen staan niet in het draaiboek. Bekijk daarom de pagina aangepaste richtlijnen