Het Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek) beschrijft wat nodig is om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) zorg in het algemeen en de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en het structureel echoscopisch onderzoek binnen het programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) gestelde landelijke kaders. 

Het draaiboek is bindend van karakter en maakt deel uit van de professionele standaard. De NIPT en structureel echoscopisch onderzoek worden uitgevoerd onder regie van het RIVM-CvB. Betrokken zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek houden, en aan de normen waarnaar verwezen wordt.

In het draaiboek staat onder andere:

  • Beschrijving van aandoeningen en de screeningen op hoofdlijnen.
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken actoren in de zorgketen.
  • Informatie over vervolgonderzoek.
  • Registratie van gegevens, monitoring en evaluatie.
  • Organisatie, financiering en kwaliteitsborging.
  • Verwijzingen naar kwaliteitseisen (die worden gesteld aan onder andere de counselor, echoscopist en laboratorium).

Download het draaiboek

Draaiboek - correcties en wijzigingen

In het draaiboek vind je het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek of beleid van tijdelijke aard, staat hieronder vermeld. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen. Indien nodig worden wijzigingen meegenomen in de volgende versie.

  • Vanaf 1 juni 2023 geldt de nieuwe leidraad tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek). Het oude ‘NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) modelprotocol SEO’ vervalt, samen met het ‘NVOG beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO’. In het draaiboek staan nog wel de verouderde links naar deze documenten, echter gelden deze dus niet meer (de link naar het NVOG modelprotocol SEO linkt nu door naar de leidraad tweede trimester SEO). Zie de leidraad tweede trimester SEO en de leidraad obstetrische parameters.

Naar aanleiding van de financiering van het tweede trimester SEO vanuit de Rijksbegroting per 1 januari 2024 is de informatie in het Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek) versie 12.0 op enkele punten gewijzigd. In het Draaiboek Prenatale screening versie 12.0 is met een gele arcering aangegeven welke informatie niet meer actueel is. Hier een overzicht van de nieuwe geactualiseerde teksten.

  • Pagina 20: paragraaf 2.3.3. onder het kopje De kosten

De nieuwe tekst onder dit kopje luidt:

Deelname aan het tweede trimester SEO is kosteloos. Meer informatie daarover staat op www.pns.nl

  • Pagina 31: 4.3.12 onder het kopje De zorgverzekeraar

De nieuwe tekst onder dit kopje luidt:

Voor de uitvoering van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening middels de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) op medische indicatie geeft de zorgverzekeraar vorm aan kwaliteit door: 1. Vergoedingen slechts te verstrekken aan zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum dat een geldige WBO-vergunning heeft.

Zie hoofdstuk 12.2 voor meer informatie over financiering.

  • Pagina 49: 12.2 onder de kopjes Eerste trimester SEO en Tweede trimester SEO

De teksten onder deze kopjes worden vervangen door de volgende nieuwe tekst:

Het eerste en tweede trimester SEO

Voor echocentra geldt dat de uitbetaling bij het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. Dit gebeurt op basis van een door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgesteld tarief per eerste en/of tweede trimester SEO (voor meer informatie: www.pns.nl/professionals). De Regionale Centra verzorgen – namens VWS – de uitbetaling van het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO aan de echocentra in de eigen regio. Hiervoor levert het echocentrum de uitslag van het eerste trimester SEO en/of tweede trimester SEO aan in Peridos. Peridos controleert of aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan (deze voorwaarden staan benoemd in Tarieven en declaraties voor de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek). Het Regionaal Centrum vergoedt maandelijks alle uitgevoerde eerste trimester SEO’s en/of tweede trimester SEO's die aan de genoemde voorwaarden voldoen: dit gebeurt als verzamelbetaling per echocentrum.