Het Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek ) beschrijft wat nodig is om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) zorg in het algemeen en de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en het structureel echoscopisch onderzoek binnen het programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) gestelde landelijke kaders. 

Het draaiboek is bindend van karakter en maakt deel uit van de professionele standaard. De NIPT en structureel echoscopisch onderzoek worden uitgevoerd onder regie van het RIVM-CvB. Betrokken zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek houden, en aan de normen waarnaar verwezen wordt.

In het draaiboek staat onder andere:

  • Beschrijving van aandoeningen en de screeningen op hoofdlijnen.
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken actoren in de zorgketen.
  • Informatie over vervolgonderzoek.
  • Registratie van gegevens, monitoring en evaluatie.
  • Organisatie, financiering en kwaliteitsborging.
  • Verwijzingen naar kwaliteitseisen (die worden gesteld aan onder andere de counselor, echoscopist en laboratorium).

Download het draaiboek

Draaiboek - correcties en wijzigingen

In het draaiboek vind je het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek of beleid van tijdelijke aard, staat hieronder vermeld. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen. Indien nodig worden wijzigingen meegenomen in de volgende versie.

  • Vanaf 1 juni 2023 geldt de nieuwe leidraad tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ). Het oude ‘NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) modelprotocol SEO’ vervalt, samen met het ‘NVOG beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO’. In het draaiboek staan nog wel de verouderde links naar deze documenten, echter gelden deze dus niet meer (de link naar het NVOG modelprotocol SEO linkt nu door naar de leidraad tweede trimester SEO). Zie de leidraad tweede trimester SEO en de leidraad obstetrische parameters.