Het Draaiboek Prenatale screening onderzoek beschrijft wat nodig is om de prenatale tijdens de zwangerschap screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

 

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek op down,- edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek gestelde landelijke kaders.

Het draaiboek is bindend van karakter en maakt deel uit van de professionele standaard. De
screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek
worden uitgevoerd onder regie van het RIVM-CvB. Betrokken zorgverleners zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij
ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek houden, en aan de normen
waarnaar verwezen wordt.

In het draaiboek staat onder andere:

  • Beschrijving van aandoeningen en de screeningen op hoofdlijnen.
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken actoren in de zorgketen.
  • Informatie over vervolgonderzoek.
  • Registratie van gegevens, monitoring en evaluatie
  •  Organisatie, financiering en kwaliteitsborging.
  • Verwijzingen naar kwaliteitseisen (die worden gesteld aan onder andere de counselor, echoscopist en laboratorium).

 

Download het draaiboek

Draaiboek - actuele wijzigingen

In het draaiboek vindt u het beleid terug dat in het verleden is vastgesteld. Vastgesteld beleid dat nog niet is verwerkt in het draaiboek of beleid van tijdelijke aard, staat hieronder vermeld. Ook dit nieuwe beleid is bindend. De betrokken partijen krijgen hier bericht over via de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen.

  • Prenatale screening onderzoek en het coronavirus (COVID-19). Er gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden ook voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. De maatregelen vervangen tijdelijk sommige richtlijnen in het draaiboek. Deze wijzigingen staan niet in het draaiboek. Bekijk daarom de pagina aangepaste richtlijnen