Op 1 januari 2022 startte voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap)screening onderzoek (onderzoek). De counselor heeft in deze ronde meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.   

In vijf jaar twintig accreditatiepunten 

Vanaf 2022 moet je als counselor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) twintig accreditatiepunten in vijf jaar halen voor dit onderwerp. De twintig accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld;

 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis 
 • 4 punten voor  een verplichte e-learning  
 • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie 

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de twintig  te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van totaal aantal van de 200 verplicht te behalen punten in vijf jaar.
 

Kies zelf uit het bijscholingsaanbod

Als counselor kies je uit het bijscholingsaanbod voor het onderdeel counseling prenatale screening. Bepaal wat jouw leerbehoeftes zijn en kies je  bijscholing dat hier bij past. Wil je bijvoorbeeld meer leren over nevenbevindingen? Of over counselen van laaggeletterden? Of wil je de samenwerking met andere disciplines in jouw regio verbeteren? Vind bijscholing die aansluit bij je wens of organiseer zelf bijscholing.    Het beschikbare en geaccrediteerde aanbod vind je op www.pe-online.org/public  (selecteer categorie 'PNS pre- en neonatale screeningen (pre- en neonatale screeningen)-...') en https://medischescholing.nl/
 

De kaders: raamwerk bijscholing counseling prenatale screening. 

Voor scholingsaanbieders zijn eisen aan bijscholing te vinden in het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening. Voor counselors staan in dit raamwerk gewenste bekwaamheden (Leeruitkomsten) beschreven.   

Meer informatie over de nieuwe bijscholingsronde vind je in dit nieuwsbericht  en bij de vragen en antwoorden hieronder. 

Vragen over de totstandkoming van de scholingseisen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), de Regionale Centra voor Prenatale Screening, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). Er is een ‘Projectgroep Implementatie bijscholing’ en afgevaardigden van de Werkgroep Voorlichting & Deskundigheid monitoren twee keer per jaar de wijze waarop de accreditatie van bijscholingen door de accreditatiecommissies verloopt.  

Counselors gaven aan niet tevreden te zijn over het bijscholingsaanbod en de regels er omheen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft onderzoeksbureau Dekkers de opdracht gegeven om een onderwijskundig advies te schrijven voor een nieuw bijscholingsplan. In de projectgroep waren ook de Regionale Centra, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) vertegenwoordigd. Hierbij is ook een draagvlakonderzoek uitgevoerd (849 ingevulde enquêtes, 4 focusgroepen met 29 counselors en 5 vertegenwoordigers van RC's). Dit heeft geresulteerd in het nieuwe bijscholingsplan, met ruimte voor grotere diversiteit in het scholingsaanbod.   

U vindt meer informatie over de het onderwijskundig advies 2022-2026 in het rapport van onderzoeksbureau Dekkers en bijlagen

Ook is hier de publiekssamenvatting van het onderwijskundig advies te vinden en het rapport van het draagvlakonderzoek dat is uitgevoerd.   

  Heeft u vragen die niet op deze Q&A pagina worden beantwoord?  

  • Ik ben een counselor: neem contact op met uw eigen RC  
  • Ik ben een scholingsaanbieder: neem contact op met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), dat kan via pns@rivm.nl  

  Vragen over (de inhoud van) het bijscholingsaanbod

  Vanaf 1 januari 2022 zal het aanbod worden gepubliceerd op https://www.pe-online.org/public/  en medischescholing.nl.

  De bijscholing moet specifiek gaan over counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) en daarvoor accreditatiepunten hebben gekregen. In het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening  staan de inhoudelijke en organisatorische eisen beschreven.

  Ja dat kan. Heb je een scholingswens en sluit het bestaande scholingsaanbod niet aan bij deze wens? Dan kun je drie dingen doen:   

  • Neem contact op met een scholingsaanbieder om te vragen of zij bijscholing kunnen aanbieden die voldoet aan jouw wensen.    
  • Geef je scholingswens door aan het Regionale Centrum. 
  • Organiseer zelf een bijscholingsactiviteit.   Denk hierbij aan: Een intervisiebijeenkomst, een casuïstiekbespreking, een congresbezoek in het buitenland, collegiale toetsing. Bij eigen georganiseerde bijscholing dient de praktijk of een counselor dit bijscholingsvoorstel in bij de accreditatiecommissie van de desbetreffende beroepsgroep.   

  Er kan accreditatie worden aangevraagd voor het bijwonen van een (onderdeel van een) congres over counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Bijwonen van een congres moet worden aangetoond bij de aanvraag van de accreditatie bij de eigen beroepsvereniging.   

  In het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening ziet u als scholingsaanbieder waar bijscholing voor counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) aan dient te voldoen, inclusief leeruitkomsten. Leeruitkomsten beschrijven wat de counselor kan doen als resultaat van wat hij of zij heeft geleerd. In het raamwerk staan kaders, maar de scholingsaanbieder bepaalt zelf de grootte en de vorm van de bijscholing. Er is ruimte voor nieuwe scholingsvormen.  

  Het is verplicht om 20 punten in vijf jaar te halen. Hiervan moeten er vier gehaald worden met de e-learning. De overige punten zijn over de verschillende onderdelen vrij invulbaar. Kleine veranderingen in prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) (zoals het veranderen van exclusiecriteria NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) zullen worden verwerkt in bestaande bijscholing. Bij een grote verandering in de prenatale screening (zoals in het verleden de introductie van NIPT en recent de introductie van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) zal er mogelijk een aanvullende verplichte bijscholing zijn voor counselors.

  De leeruitkomsten voor de bijscholing sluiten aan bij de leerdoelen van de basisopleiding. Bij leerdoelen gaat het naast het resultaat veelal om het proces: wat wordt van de cursist op welke manier wanneer verwacht en/of wat wil de docent bereiken. Daarbij zijn leerdoelen gekoppeld aan de lessen en vaak relatief concreet. Bij leeruitkomsten gaat om het resultaat en niet de manier waarop deze wordt bereikt. De counselor kan immers op basis van de eigen leerbehoefte bijscholing kiezen. Hierbij is wel de eis dat binnen 5 jaar 8 accreditatiepunten voor kennis, 8 accreditatiepunten voor vaardigheidstraining en 4 accreditatiepunten voor reflectie worden gehaald.

  Vragen over het aantal bijscholingspunten

  Ja, als je als counselor geregistreerd ben bij een Regionaal Centrum moet je elke 5 jaar opnieuw accreditatiepunten halen voor het onderdeel counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Counseling prenatale screening is belangrijk onderdeel van het vak. Het is voor elke zorgprofessional belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Dit betekent concreet het verdiepen en actualiseren van kennis; het verbeteren van vaardigheden; en het verbreden van het eigen professionele perspectief. Gestimuleerd wordt om te leren samen met collega’s. Persoonlijke leerbehoeftes kunnen veranderen als de werkomgeving, cliëntenprofiel of het screeningsaanbod verandert.   

  Hiervoor zijn verschillende redenen; 

  • De counselor krijgt te maken met de ethische complexiteit van het recht op ‘niet weten’, en mogelijke consequenties van de uitkomst van de screening onderzoek (onderzoek); Het is belangrijk dat counselors voldoende toegerust zijn om dit soort zaken bespreekbaar te maken. 
  • Er zijn de afgelopen jaren grote veranderingen (innovaties zoals de invoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) of het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) geweest in prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening die vragen om tijdige aandacht in bijscholing. De ontwikkelingen blijven zich snel opvolgen. 
  • Prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek in plaats van de WGBO. De WBO stelt hoge eisen aan de voorlichting van mogelijke deelnemers van screeningen en de bevolkingsonderzoeken. 

  Het is de bedoeling dat er jaarlijks aandacht is voor bijscholing. De counselor kan zelf bepalen welke bijscholing hij of zij gaat volgen. Elke twee jaar doet het Regionaal Centrum een reguliere toetsingsronde. Als blijkt dat een counselor geen bijscholingen heeft gevolgd, wordt dit gesignaleerd en besproken.  

  Nee, dat kan niet. 

  Nee, alle counselors moeten in 5 jaar 20 accreditatiepunten behalen.  

  Ja, alle counselors moeten hetzelfde aantal accreditatiepunten halen. 

  Voor verloskundigen en gynaecologen is counseling over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) onderdeel van het vak. Voor deze doelgroepen zijn de 20 accreditatiepunten onderdeel van het totaal aantal accreditatiepunten dat zij moeten halen, mits ze lid zijn van het kwaliteitsregister van hun beroepsvereniging. 

  Voor overige professionals zijn de 20 accreditatiepunten geen onderdeel van het totaal aantal verplichte scholingspunten. Voor vragen neem contact op met de betreffende beroepsvereniging. 

  Vragen over registratie van bijscholing

  Nee, gevolgde bijscholing wordt automatisch doorgegeven aan Peridos. Voorbehoud: mits instemming werken met deelregisters in het ALV van de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) op 12 november. 

  Geef door aan het eigen Regionale Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. Zij registreren dit in Peridos.  

  Geef door aan het eigen Regionale Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. Zij registreren dit in Peridos.