Je leest hier over de uitslag van het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek), hoe deze te communiceren en het beleid bij verdenking op een afwijking.

Direct naar:


Conclusie

De beelden van het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) worden geïnterpreteerd door een gecertificeerd echoscopist die de bevindingen aansluitend aan het onderzoek meedeelt aan de zwangere.

Uitslagen

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk bij het tweede trimester SEO: 

  1. Geen bijzonderheden (geen aanwijzing voor een afwijking). 
  2.  Bij een aanwijzing voor een afwijking bij het tweede trimester SEO krijgt de zwangere vervolgonderzoek (geavanceerde ultrageluidsonderzoek (GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek) type 2)) en een gesprek aangeboden in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (indien de zwangere dit wenst).  
  3. Bij pyelectasie ≥7mm en <10mm wordt een vervolg-echo verricht bij een zwangerschapsduur van 32 weken, waarbij in principe alleen naar het urogenitale stelsel gekeken hoeft te worden.
  4. Bij een incompleet tweede trimester SEO wordt het onderzoek herhaald vóór 21+0 weken zwangerschap (mits er een redelijke kans is meer te kunnen zien).

Communicatie geen afwijkende uitslag

Geef de uitslag 
De SEO-echoscopist die het onderzoek uitvoert, is verantwoordelijk voor het geven van de uitslag. 

Echoscopist - counselor
De echoscopist stuurt de counselor/verloskundig zorgverlener een verslag van het onderzoek, inclusief groeigegevens, en de eventuele verwijzing.

Beleid bij verdenking van afwijking

Verantwoordelijkheid verwijzing

De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor de verwijzing voor het vervolgonderzoek en het gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (indien de zwangere dit wenst). Over de verwijzing dienen de echoscopist en de verloskundig zorgverlener gezamenlijk goede afspraken te maken. Verwijzing van en voorlichting aan de zwangere vindt conform deze afspraken plaats.

Dezelfde dag verwijzen

Indien bij een tweede trimester SEO een afwijking wordt vermoed dient de zwangere dezelfde dag te worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek met faciliteiten voor een GUO type 2.

De echoscopist kan, indien hier regionale afspraken over zijn gemaakt, de zwangere zelf verwijzen (de verloskundig zorgverlener blijft verantwoordelijk) of laat dit doen door de verloskundig zorgverlener van de zwangere. Het streven is een GUO type 2, indien gewenst door de zwangere, binnen 3-4 werkdagen te laten plaatsvinden.

Een tussenstap, via een lokaal ziekenhuis zonder GUO-faciliteiten, is niet toegestaan om vertraging in de zorgverlening en ongewenste wijzigingen in het verwijsbeleid te voorkomen.

Verwijzen naar een Centrum voor Prenatale diagnostiek

Zie de leidraad tweede trimester SEO versie 3.1 en de leidraad obstetrische parameters voor informatie over wanneer moet worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De zwangere kan na overleg met de verloskundig zorgverlener altijd afzien van een directe verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Lees hier meer over vervolgonderzoek.

Andere afwijkingen

Naast lichamelijke afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en vervolgonderzoek behoeven. Voorbeelden hiervan zijn een afwijkende placenta, vasa praevia, myomen of maternale adnexafwijkingen.  

Sonomarkers

Ook is het mogelijk dat zogenaamde ‘sonomarkers’ of ‘softmarkers’ gevonden worden bij het tweede trimester SEO . Sonomarkers komen ook frequent voor bij een (chromosomaal) niet afwijkende foetus. Een sonomarker is een echoscopische variant van de normale foetale anatomie, die vaak bij vervolgonderzoek niet meer aanwezig is. Sonomarkers verhogen echter wel, afhankelijk van de soort sonomarker in zeer geringe tot belangrijke mate de kans op foetale (chromosomale en niet-chromosomale) afwijkingen. Voor sommige (combinaties van) sonomarkers is verwijzing geïndiceerd voor geavanceerd ultrageluidsonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

Voor andere sonomakers is het nodig om later in de zwangerschap (30 weken zwangerschap) het onderzoek te herhalen. Meer informatie vind je in de Leidraad tweede trimester SEO

Vervolgecho bij een indicatie pyelectasie 

Bij een pyelectasie ≥7mm en <10mm tijdens het tweede trimester SEO is een herbeoordeling middels een vervolgecho bij 32 weken geïndiceerd. Indien pyelectasie >10 mm directe verwijzing naar Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Deze vervolgecho voor pyelectasie is onderdeel van het tweede trimester SEO, kan niet apart worden gedeclareerd en dient uitgevoerd te worden door een tweede trimester SEO-echoscopist. Conform NVOG kwaliteitsnorm foetale echoscopie  dienen bij dat onderzoek naast het onderzoek naar de pyela de volgende metingen te worden uitgevoerd: hartactie, ligging van de foetus, placenta, vruchtwater en biometrie. 

Uitslag van vervolgonderzoek

Counselor

  • De counselor ontvangt een schriftelijke uitslag van de echoscopist die het tweede trimester SEO heeft uitgevoerd.
  • De counselor informeert de verloskundig zorgverlener over de screeningsuitslag, en bewaart deze in het dossier.
  • De counselor noteert de uitkomst van de nadere counseling in het dossier.
  • De verloskundig zorgverlener ontvangt de uitslag van het vervolgonderzoek en informeert de counselor over deze uitslag.    De counselor en verloskundig zorgverlener bewaren deze uitslag in het dossier.
  • De verloskundig zorgverlener heeft eventueel naar aanleiding van de uitslag van het vervolgonderzoek een nader gesprek met de zwangere.