Je vindt hier informatie over de tarieven voor counseling, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), eerste trimester en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek). Ook beschrijven we het proces van declareren en de voorwaarden voor uitbetaling. 

Direct naar:
•    Contract met Regionaal Centrum
•    Declareren: AGB-code verplicht
•    Declareren Overige Producten (OVP) prenatale screening door ziekenhuizen

Contract met Regionaal Centrum

De prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) is volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek vergunningplichtig. De Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn de vergunninghouders. Voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn geldt dat declaratie van de prestaties counseling, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) of tweede trimester SEO alleen mogelijk is indien de organisatie een contract heeft en de individuele zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en beide daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) zijn vastgesteld (na positief advies van de Programmacommissie Prenatale screening).

De Regionale Centra worden voor hun rol bij de prenatale screening direct vanuit de Rijksbegroting bekostigd op basis van de Kaderregeling subsidies OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Declareren: AGB-code verplicht

De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) is verplicht voor uitvoerders van de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek. Met de AGB-code kunnen zorgverzekeraars (bij counseling) of kan Peridos (in het geval van het eerste trimester SEO, het tweede trimester SEO en de NIPT) controleren of een organisatie een contract heeft en of een individuele zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum. Zij kunnen in het AGB-register nagaan of een individuele zorgverlener over de benodigde erkenningen beschikt voor een specifieke verrichting. Als dit niet het geval is, of als een organisatie of individuele zorgverlener geen AGB-code heeft, kan een zorgverzekeraar of het Regionaal Centrum een declaratie afwijzen. Kijk voor meer informatie op www.agbcode.nl.

Declareren Overige Producten (OVP) prenatale screening door ziekenhuizen

Normaal gesproken kan een OVP alleen gedeclareerd worden op aanvraag van:

 • de eerste lijn;
 • een specialisme dat geen DBC’s registreert;
 • een ander ziekenhuis (in het kader van wederzijdse dienstverlening (WDS)).

Voor de OVP prenatale screening is per 1 januari 2008 hierop een uitzondering gemaakt.

Sinds 1 januari 2008 kan voor de counseling ook door de tweede en derde lijn de prenatale screening als OVP worden gedeclareerd; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. Net als voor de prenatale screening in de eerste lijn geldt dat een contract met een Regionaal Centrum moet zijn afgesloten om dit OVP te kunnen declareren. Deze vergoeding staat los van de reeds bestaande DBC’s omtrent overige
zwangerschapscontroles.

Indien prenataal tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen OVP prenatale screening gedeclareerd. Is de zwangere echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kan het OVP apart gedeclareerd worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven vast voor de counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek).

De vergoeding voor de counseling prenatale screening valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt uitbetaald door de zorgverzekeraars.

De zwangere
De zwangere betaalt geen eigen bijdrage. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van de zwangere.

Tarief 2024
De NZa heeft het tarief voor counseling voor 2024 op haar site gepubliceerd:

Counseling € 77,46.

Het tarief van de counseling is gebaseerd op 43 minuten aan minimaal beschikbare counselingstijd. Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counselen zelf en het verrichten van de administratieve handelingen.
Op basis daarvan zijn de volgende tijden afgesproken:

 • Tijdsslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn.
 • Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt jaarlijks de tarieven vast voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test).

De NIPT wordt sinds 1 april 2023 gefinancierd door het ministerie van VWS  vanuit de Rijksbegroting en uitbetaald door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. 

De zwangere
De NIPT wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.
Voor zwangeren met een verhoogd risico wordt de NIPT vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit heeft geen invloed op het eigen risico. 
Voor zwangeren zonder verhoogd risico verrichten de Regionale Centra – namens VWS – de uitbetaling aan de bloedafnameorganisaties en de laboratoria voor het uitvoeren van de NIPT. Dit gebeurt op basis van de door VWS vastgestelde tarieven.

Direct naar:

Bloedafnameorganisaties

Het tarief voor bloedafname door de bloedafnameorganisaties (BAO’s) in het kader van de NIPT wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS en gepubliceerd op www.pns.nl. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de wijze van transport van de BAO naar het laboratorium. 

 • Indien de BAO gebruik maakt van een koerier is het tarief in 2024 € 21,82 per verzonden bloedafname. 
 • Indien de BAO gebruik maakt van transport via PostNL, is het tarief in 2024 € 18,77 (dit betreft alleen het transport tot het distributiecentrum van PostNL, de kosten voor het transport van het distributiecentrum naar het laboratorium zijn dan voor rekening van de Regionale Centra voor Prenatale Screening).

Voorwaarden voor uitbetaling NIPT-bloedafname
De NIPT-bloedafname wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De bloedafnameorganisatie heeft een actief contract NIPT met het Regionaal Centrum op het moment van de verrichting.
 • De betaalgegevens van de bloedafnameorganisatie staan in Peridos.
 • De AGB-code van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos.
 • De verzendmethode van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos.
 • Er is bij de aanvraag niet eerder een NIPT-bloedafname gedeclareerd (de eerste, correct ingediende NIPT-bloedafname wordt uitbetaald).
 • Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-bloedafname staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT- bloedafname te mogen uitvoeren én om de bloedafnamegegevens in Peridos te kunnen indienen.
  • De NIPT-bloedafnamegegevens, conform de specificatie zoals gepubliceerd op www.peridos.nl

Laboratoria

De tarieven van de laboratoria voor de analyse van het afgenomen bloed zijn het resultaat van enkele aanbestedingen. Deze tarieven worden niet gepubliceerd.

Voorwaarden voor uitbetaling NIPT-analyse
De NIPT-analyse wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het NIPT-laboratorium heeft een actief contract NIPT met de Regionale Centra.
 • De betaalgegevens van het NIPT-laboratorium staan in Peridos.
 • De AGB-code van het NIPT-laboratorium staat in Peridos.
 • Op basis van de uitslagcode is duidelijk dat daadwerkelijk een analyse is verricht (alleen uitbetaling bij betaalbare uitslagcodes, zoals vastgelegd in de meeste recente versie van het document met uitslagcodes en -teksten).
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een NIPT-analyse gedeclareerd (alleen de eerste, correct ingediende NIPT-uitslag waaruit blijkt dat een analyse is verricht wordt uitbetaald).
 • Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-analyse staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT- analyse te kunnen uitvoeren én om de uitslaggegevens in Peridos te kunnen indienen.
  • De uitslag NIPT, conform de specificatie zoals gepubliceerd op www.peridos.nl.

Uitbetaling aan bloedafnameorganisaties en laboratoria

Voor de NIPT-bloedafnamegegevens en de uitslag NIPT geldt dat deze op de à terme datum + 1 maand bij Peridos ingediend moeten zijn. Na deze (verval)datum bestaat er geen recht meer op vergoeding.

Indien de uitslag NIPT-bloedafname of NIPT-uitslag tijdig werd ingediend maar de declaratie vanwege het niet voldoen aan een of meer voorwaarden voor uitbetaling de status “niet betaalbaar” heeft, vervalt na zes maanden vanaf de datum van indiening van de uitslag eveneens het recht op vergoeding.

Een Regionaal Centrum vergoedt een bloedafname aan een bloedafnameorganisatie in de eigen regio, op basis van de door de bloedafnameorganisatie aangeleverde bloedmonsters en een retourbericht aan Peridos dat aan alle genoemde voorwaarden voldoet. 
Een Regionaal Centrum vergoedt een NIPT-analyse aan een laboratorium, op basis van een door het laboratorium aangeleverde uitslag die aan alle voorwaarden voldoet.
Het Regionaal Centrum vergoedt maandelijks de betaalbaar gestelde declaraties als verzamelbetaling per bloedafnameorganisatie en per laboratorium.
Alle verrichtingen die tot en met de laatste dag van de maand zijn uitgevoerd én waarvoor geldt dat de declaraties uiterlijk op de 7e dag van de opvolgende maand voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling worden op de 15e van de opvolgende maand voldaan. Als de 15e van de maand in een weekend valt, dan vindt de uitbetaling op de vrijdag voorafgaand aan dat weekend plaats.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt jaarlijks het tarief vast voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek).

Het eerste trimester SEO wordt gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit de Rijksbegroting. De uitbetaling van het ETSEO aan de echocentra, wordt gedaan door de Regionale Centra voor Prenatale Screening.

De zwangere
De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Direct naar:

Tarief 2024

Het tarief voor het eerste trimester SEO is voor 2024 vastgesteld op € 148,92. Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd.

  Tarief Tijdsduur
2024 € 148,92 35 minuten

Opbouw tarief

Het tarief voor het eerste trimester SEO is vastgesteld op basis van een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG in opdracht van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), in samenwerking met de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland)KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en Regionale Centra.

hier nog grafiek plaatsen

 

Tabel opbouw tarief 2024 (categorieën, componenten en bedragen)

De kostprijs voor het eerste trimester SEO is opgebouwd uit tien categorieën:

Categorie Componenten Bedrag
Personeel: echoscopisten Bruto jaarsalaris FWG 60 cao ziekenhuizen (diverse treden), aanvullende werkgeverskosten (zoals vakantiegeld en 13e maand), uitvoering echo incl. administratie, niet-productieve uren (zoals feestdagen, verlof, ziekteverzuim, administratie en studentenbegeleiding), extra tijd gerekend ten behoeve van transvaginaal echo-onderzoek en indien afwijkende SEO.  € 57,31
Personeel: ondersteuning Directie, schoonmaak, assistentes, management, accountants. € 35,68
Afschrijving apparatuur Berekend op basis van een gemiddelde nieuwprijs in combinatie met de levensduur (afschrijving in vijf jaar), restwaarde en onderhoudskosten. € 18,56
Huisvesting Huur, afval, water/energie. € 11,07
Personeel: kwaliteitsborging Intercollegiaal overleg, casuïstiekbespreking, steekproeven van senior echoscopisten, kwaliteitsborging beeldbeoordeling t.b.v. logboeken. € 14,40
Materiaal Fotopapier, onderzoeksbankpapier, torkdoekje, gel, handdoeken, handschoenen, schoonmaakmateriaal probes, vaginale condooms. € 2,72
Opslag beelden DICOM opslagkosten. € 3,38
Beheerkosten IT IT-systeem, Zorgmail, telefoon, website, internet.  € 1,66
Afschrijving inrichting Inrichting onderzoeksruimte, overlegruimte, balie en wachtruimte. Materialen: onderzoeksbank, bureaus, bureaustoelen, monitoren, kast, zadelkruk, computers. € 1,69
Bijscholing Trainingskosten. € 2,44
TOTAAL   € 148,92

Indexering

Bij de berekening van het tarief voor 2024 is rekening gehouden met de voorlopige indexaties van 2024. Als de definitieve indexatiecijfers hoger of lager uitvallen, wordt dit verrekend in het tarief van 2025.

Meerlingen

Het tarief geldt per foetus. Als er sprake is van een tweeling wordt het tarief dus verdubbeld.

Toelichting:
Hoewel het eerste trimester SEO (of tweede trimester SEO) in één sessie tijdens een meerlingzwangerschap plaatsvindt, is het onderzoek gericht op elk van de afzonderlijke foetussen. Bij de prestaties eerste trimester SEO (en tweede trimester SEO) wordt per foetus in kaart gebracht wat de bevindingen zijn in het kader van screening onderzoek (onderzoek) op onder andere structurele afwijkingen. De tijdinvestering is navenant. Om die reden kunnen de prestaties eerste trimester SEO (en tweede trimester SEO) evenredig aan het aantal foetussen in rekening worden gebracht.

Voorwaarden voor uitbetaling

Het eerste trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. 

Het eerste trimester SEO wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het echocentrum heeft een contract eerste trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO.
 • De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft in Peridos de rol van eerste trimester SEO-echoscopist bij het in de uitslag vermelde echocentrum.
 • De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos.
 • De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in Peridos.
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een eerste trimester SEO gedeclareerd (het eerste, correct ingediende eerste trimester SEO wordt uitbetaald).
 • Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde eerste trimester SEO staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om het eerste trimester SEO te mogen uitvoeren én om de uitslag in Peridos te kunnen indienen.
  • De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie Dataset uitslag eerste trimester SEO op www.peridos.nl/seo. Alles wat is aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ moet correct gevuld zijn.
 • Het eerste trimester SEO is uitgevoerd op of na 12+1 tot en met uiterlijk 14+5 weken zwangerschap.

De uitslag van een eerste trimester SEO dient uiterlijk bij Peridos te zijn ingediend op de à terme datum + 1 dag. Na deze (verval)datum bestaat er geen recht meer op vergoeding.

Indien de uitslag eerste trimester SEO tijdig werd ingediend maar de declaratie vanwege het niet voldoen aan een of meer voorwaarden voor uitbetaling de status “niet betaalbaar” heeft, vervalt na zes maanden vanaf de datum van indiening van de uitslag eveneens het recht op vergoeding.

Uitbetaling door Regionaal Centrum aan echocentrum 

De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen. 
Als de uitslag van het eerste trimester SEO correct is ontvangen in Peridos, wordt automatisch een declaratie aangemaakt. Het echocentrum hoeft het eerste trimester SEO dus niet apart te declareren. Als aan alle voorwaarden voor uitbetaling voldaan is, wordt de declaratie beschikbaar gesteld.
Het Regionaal Centrum betaalt uiterlijk de 15e van de maand uit aan het echocentrum. Daarin worden de eerste trimester SEO’s meegenomen:

 • Tot en met de laatste dag van de voorgaande maand;
 • waarvan de declaratie uiterlijk op de 7e dag van de maand beschikbaar is gesteld.

Als de 15e van de maand in een weekend valt, dan vindt de uitbetaling op de vrijdag voorafgaand aan dat weekend plaats.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt jaarlijks het tarief vast voor het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek).

Het tweede trimester SEO wordt sinds 1 januari 2024 gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit de Rijksbegroting. De uitbetaling van het tweede trimester SEO aan de echocentra, wordt vanaf dat moment gedaan door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. 

De zwangere
De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Direct naar:

Tarief 2024

Het tarief voor het tweede trimester bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap is vastgesteld op € 185,26. Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd.

Opbouw tarief

Het tarief voor het tweede trimester SEO is vastgesteld op basis van een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG in opdracht van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), in samenwerking met de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de Regionale Centra. Uitgangspunt is dat de kostprijs kostendekkend is voor alle activiteiten omtrent het TTSEO. Er is bij de bepaling van de kostprijs uitgegaan van situaties die gelden voor het grootste deel van de echoscopisten en echoscopische centra, zodat de kostprijs voor een zo groot mogelijk deel van de betrokkenen herkenbaar en kostendekkend is.  
De bedragen die vermeld staan bij de opbouw van het tarief zijn gebaseerd op daadwerkelijke kosten. Aan de opbouw van het tarief en de bedragen kunnen door echoscopisten en echocentra geen rechten worden ontleend. Het betreft niet-geoormerkt geld.
 

Hier nog grafiek invoegen

Tabel opbouw tarief 2024 (categorieën, componenten en bedragen)

De kostprijs voor het tweede trimester SEO is opgebouwd uit tien categorieën: 

Categorie Componenten Bedrag
Personeel: echoscopisten Bruto jaarsalaris FWG 60 cao ziekenhuizen (diverse treden), aanvullende werkgeverskosten (zoals vakantiegeld en 13e maand), uitvoering echo incl. administratie, niet-productieve uren (zoals feestdagen, verlof, ziekteverzuim, administratie en studentenbegeleiding), extra tijd gerekend voor herhaalonderzoek, transvaginaal echo-onderzoek, herhaalecho’s en vervolgonderzoek nieren.  € 79,35
Personeel: ondersteuning Directie, schoonmaak, assistentes, management, accountants. € 47,03
Afschrijving apparatuur Berekend op basis van een gemiddelde nieuwprijs in combinatie met de levensduur (afschrijving in vijf jaar), restwaarde en onderhoudskosten. € 18,56
Huisvesting Huur, afval, water/energie. € 15,40
Personeel: kwaliteitsborging Intercollegiaal overleg, casuïstiekbespreking, steekproeven van senior echoscopisten, kwaliteitsborging beeldbeoordeling t.b.v. logboeken. € 12,72
Materiaal Fotopapier, onderzoeksbankpapier, torkdoekje, gel, handdoeken, handschoenen, schoonmaakmateriaal probes, vaginale condooms. € 2,95
Opslag beelden DICOM opslagkosten. € 2,89
Beheerkosten IT IT-systeem, Zorgmail, telefoon, website, internet.  € 2,50
Afschrijving inrichting Inrichting onderzoeksruimte, overlegruimte, balie en wachtruimte. Materialen: onderzoeksbank, bureaus, bureaustoelen, monitoren, kast, zadelkruk, computers. € 1,69
Bijscholing Trainingskosten. € 2,18
TOTAAL   € 185,26

Indexering

Bij de berekening van het tarief voor 2024 is rekening gehouden met de voorlopige indexaties van 2024. Als de definitieve indexatiecijfers hoger of lager uitvallen, wordt dit verrekend in het tarief van 2025.

Meerlingen

Het tarief geldt per foetus. Als er sprake is van een tweeling wordt het tarief dus verdubbeld.

Toelichting:
Hoewel het tweede trimester SEO (of eerste trimester SEO) in één sessie tijdens een meerlingzwangerschap plaatsvindt, is het onderzoek gericht op elk van de afzonderlijke foetussen. Bij de prestaties tweede trimester SEO (en eerste trimester SEO) wordt per foetus in kaart gebracht wat de bevindingen zijn in het kader van screening onderzoek (onderzoek) op onder andere structurele afwijkingen. De tijdinvestering is navenant. Om die reden kunnen de prestaties tweede trimester SEO (en eerste trimester SEO) evenredig aan het aantal foetussen in rekening worden gebracht.

Herhaling 

Het kan nodig zijn om een tweede trimester SEO te herhalen. Deze tweede echo is verdisconteerd in het tarief voor het tweede trimester SEO en kan niet apart worden gedeclareerd. Ook de vervolgecho voor pyelectasie bij 32 weken is onderdeel van het tweede trimester SEO. Deze kan niet apart worden gedeclareerd en dient uitgevoerd te worden door een tweede trimester SEO-echoscopist. 

Voorwaarden voor uitbetaling

Het tweede trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. 
Het tweede trimester SEO wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het echocentrum heeft een contract tweede trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het tweede trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft een kwaliteitsovereenkomst tweede trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het tweede trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft in Peridos de rol van tweede trimester SEO-echoscopist bij het echocentrum.
 • De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos.
 • De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in Peridos.
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een tweede trimester SEO gedeclareerd (het eerste, correct ingediende tweede trimester SEO (het zogenoemde primaire onderzoek) wordt uitbetaald).
 • Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 18+0 en 21+0 weken zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Om technische en administratieve redenen wordt het tweede trimester SEO uitbetaald als dit uitgevoerd is vanaf 17+0 weken tot aan de à terme datum.
 • Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde tweede trimester SEO staan in Peridos:
  • De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie www.peridos.nl/seo voor de dataset.
  • Alles wat is aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ moet correct gevuld zijn. 

De uitslag van een tweede trimester SEO dient uiterlijk bij Peridos te zijn ingediend op de à terme datum + 1 maand. Na deze (verval)datum bestaat er geen recht meer op vergoeding.

Indien de uitslag tweede trimester SEO tijdig werd ingediend maar de declaratie vanwege het niet voldoen aan een of meer voorwaarden voor uitbetaling de status “niet betaalbaar” heeft, vervalt na zes maanden vanaf de datum van indiening van de uitslag eveneens het recht op vergoeding.

Uitbetaling door Regionaal Centrum aan echocentrum 

De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen. 
Als de uitslag van het tweede trimester SEO correct is ontvangen in Peridos en aan alle voorwaarden voor uitbetaling voldaan is, , wordt automatisch een declaratie aangemaakt en beschikbaar gesteld.
Alle verrichtingen die tot en met de laatste dag van de maand zijn uitgevoerd én waarvoor geldt dat de declaraties uiterlijk op de 7e dag van de opvolgende maand voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling worden op de 15e van de opvolgende maand voldaan. Als de 15e van de maand in een weekend valt, dan vindt de uitbetaling op de vrijdag voorafgaand aan dat weekend plaats.

Versie Datum Samenvatting wijziging
4.0 November 2023 De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2024. Ook is het Document bijgewerkt naar aanleiding van de financiering van het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) vanuit de Rijksbegroting per 1 januari 2024.
3.0 Februari 2023 Document is bijgewerkt naar aanleiding van de opname van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als regulier onderdeel van het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) per 1 april 2023. Daarnaast is de titel van dit document bijgewerkt.
2.4 Januari 2023

De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2023.

2.3  Juni 2022 Betalingstermijn en vervaltermijn declaraties eerste trimester SEO bijgewerkt.
2.2 Maart 2022 De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2022.
2.1 Oktober 2021 In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
2.0 25 juni 2021 vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)

Tarieven over voorgaande jaren zijn te vinden via de archieffunctie van www.pns.nl