Binnen het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de onderzoeken en de opleidingen. Hier vind je de pdf-versies van deze documenten.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale screening aanbiedt (hierna te noemen: counselingspraktijk).  

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van deprenatale screening. Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring. Dit document is gericht op counselors, maar is ook relevant voor andere betrokkenen bij prenatale screening

Overeenkomst tussen het Regionaal Centrum en de counselor in het kader van de prenatale screening. Deze documenten vind je op de website van het CLBPS.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale screening. Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring. Dit document is gericht op counselors, maar is ook relevant voor andere betrokkenen bij prenatale screening.

Eerste trimester SEO

De kwaliteitseisen die van toepassing zijn op het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek), vind je hier: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/seo/eerste-trimester-seo/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo

Dit document (pdf) beschrijft de kwaliteitseisen voor het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) binnen het programma voor prenatale screening

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de eerste trimester SEO-echoscopist in het kader van de prenatale screening

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenatale screening. Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het eerste trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de eerste trimester SEO-echoscopist. 

De webversie vind je op deze pagina.

Deze vind je op peridos.nl/seo onder 'kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordeling'.

Deze documenten vind je op de website van het CLBPS:

  • Kwaliteitsovereenkomst: tussen echoscopist en Regionaal Centrum.
  • Contract: tussen zorgaanbieder (echocentrum) en Regionaal Centrum.  

Tweede trimester SEO

De kwaliteitseisen die van toepassing zijn op het tweede trimester SEO, vind je hier: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/seo/tweede-trimester-seo/kwaliteitseisen

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenatale screening.

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de tweede trimester SEO-echoscopist in het kader van de prenatale screening.

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenatale screening. Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het tweede trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de tweede trimester SEO-echoscopist.

De webversie vind je op deze pagina.

Deze vind je op peridos.nl/seo onder 'kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordeling'.

De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO-echoscopist. In de Kwaliteitsbeoordeling SEO staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport. 

Deze documenten vind je op de website van het CLBPS:

  • Kwaliteitsovereenkomst: tussen echoscopist en Regionaal Centrum.
  • Contract: tussen zorgaanbieder (echocentrum) en Regionaal Centrum.  

Echoapparatuur en beeldopslag

De webversies van de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op de echoapparatuur en beeldopslag die gebruikt wordt binnen de prenatale screening , vind je hier: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/seo/echoapparatuur-en-beeldopslag

Er zijn twee versies van toepassing:

De webversies vind je hier:

Overige

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het verrichten van vaginale echo's bij structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het eerste trimester (in onderzoekssetting) en het tweede trimester, in het kader van de prenatale screening.  
Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf 1 september 2021.

De webversie van dit document vind je op deze pagina.

De link naar de webversie van dit document vind je ook in de navigatie onder het overzicht van de kwaliteitseisen:  

 

Dit document beschrijft de Kwaliteitseisen voor bloedafnameorganisaties ten behoeve van de NIPT.

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de Kwaliteitseisen aan de laboratoria ten behoeve van de NIPT in de prenatale screening.

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft het toepassingsgebied voor de NIPT, de inbedding in de zorg en het counselingsgesprek en de criteria waar nevenbevindingen aan moeten voldoen voor rapportage. 

De kwaliteitseisen die van toepassing zijn op bijscholing en opleidingen voor counselors prenatale screening en echoscopisten die het eerste trimester SEO en/of het tweede trimester SEO uitvoeren, vind je hier: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing/kwaliteitseisen-opleidingen

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die aan de opleiding van counselors prenatale screening gesteld worden. Bij de opleiding van counselors zijn verschillende soorten opleidingsinstituten betrokken; initiële verloskunde opleidingen en nascholingsinstituten die de basiscursus counseling prenatale screening aanbieden. Deze opleidingsinstituten zijn, op basis van kwaliteitseisen, erkend door de Regionale Centra als counselingsopleiding. De kwaliteitseisen zijn bedoeld om na te gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau van counseling bij de cursist. Zo helpt dit document bij de toetsing van de verschillende opleidingsinstituten door de Regionale Centra. 

De webversie vind je op deze pagina.

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist vanaf de implementatie van het eerste trimester SEOO in onderzoekssetting, gedurende de looptijd van de wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet voldoen en de toetsing daarvan vast te stellen. 

De webversie vind je op deze pagina.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de opleidingen tweede trimester SEO echoscopie in het kader van de prenatale screening.

​​​​​​​​​​​​​​De webversie vind je op deze pagina.

Bij de opleiding tot counselor, eerste trimester SEO-echoscopist of tweede trimester SEO-echoscopist zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen. 

De Regionale Centra hebben de taak om te bepalen welke opleidingsinstituten voldoen aan de gestelde eisen. De opleidingsinstituten kunnen bezwaar maken aangaande een besluit in het kader van de kwaliteitstoetsing. Als een opleidingsinstituut het op grond van procedurele of inhoudelijke gronden niet eens is met een besluit na afloop van de beoordeling, dan kan het opleidingsinstituut bezwaar maken tegen dit besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij het RIVM-CvB. Indien het opleidingsinstituut het niet eens is met de procedurele gang van zaken in de fase vóórdat de toetsingscommissie een besluit heeft genomen, kan het opleidingsinstituut haar bezwaren eerst voorleggen aan de toetsingscommissie, die daarop tijdig zal reageren, in elk geval alvorens een besluit te nemen in het kader van de kwaliteitstoetsing. 

​​​​​​​​​​​​​​De webversie vind je op deze pagina.

Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 15 december 2022.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). 
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

  • Per 1 april 2023 stoppen de TRIDENT studies en is de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening
  • Per 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger ook deelnemen aan het eerste trimester SEO (IMITAS studie) en de NIPT. Dat is geen exclusiecriterium meer.
  • Per 1 april 2023 is het nodig om expliciet toestemming te vragen aan de zwangere voor het gebruik van haar gegevens (zoals uitslagen) voor eventueel toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Naar aanleiding van de financiering van het tweede trimester SEO vanuit de Rijksbegroting per 1 januari 2024 is de informatie in het Draaiboek prenatale screening versie 12.0 op enkele punten gewijzigd. Bekijk het addendum voor de nieuwe geactualiseerde teksten.

De Regionale Centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (praktijken voor counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionaal Centrum. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.  

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM en worden gepubliceerd op de website van het RIVM. Desalniettemin kan het voorkomen dat een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionaal Centrum.  

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionaal Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionaal Centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen. 

De link naar dit document vind je ook op deze pagina.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van de NIPT en het SEO binnen het programma van prenatale screening. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO en de NIPT benoemd.

De informatie uit dit document is opgenomen op deze pagina.

Informatie op deze website beschikbaar vanaf 13 mei 2024

Vanaf 13 mei 2024 is deze website uitgebreid met alle informatie die voorheen beschikbaar was via pdf-documenten, te weten het 'Draaiboek prenatale screening, NIPT en SEO', de kwaliteitseisen en andere documenten voor professionals. De informatie uit deze documenten staat nu als tekst op deze website en is gestructureerd naar onderwerp en/of gebruiker. Hiermee willen we de vindbaarheid en toegankelijkheid van de informatie verhogen. De pdf-documenten blijven tot nader order beschikbaar op de verzamelpagina maar zullen op termijn verdwijnen.

Archiefwebsite

Wekelijks wordt een kopie gemaakt van www.pns.nl. Via de archiefwebsite kun je oude webpagina’s terugvinden, inclusief oude documenten. Voer de datum in in de kalender om ze te kunnen teruglezen.

Correcties en wijzigingen
We werken de informatie op deze website regelmatig bij. Gecontracteerde zorgprofessionals ontvangen updates via de nieuwsbrief van hun Regionaal Centrum. Ook staan belangrijke wijzigingen in de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen (externe link).

Is de informatie op een pagina gewijzigd? Onder Revisiehistorie is op de betreffende pagina’s  een overzicht te vinden.