Deze pagina bevat informatie voor medisch specialisten en onderzoekers die een verzoek willen indienen tot het nader gebruik van restant hielprikbloed, al dan niet in combinatie met een gegevensaanvraag.

Verzoeken met betrekking tot restant hielprikbloed

Na de hielprikafname wordt het restant hielprikbloed een jaar lang bewaard en gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden.
Daarnaast wordt het bloed vijf jaar bewaard voor wetenschappelijk onderzoek, mits de ouders daar bij de afname van de hielprik geen bezwaar tegen hebben gemaakt.
Voor het indienen van een verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed geldt de Procedure verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed en/of hielprikgegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

Verzoeken tot het gebruik van restant hielprikbloed kunnen worden verdeeld in vijf categorieën:

Verzoeken in categorie 2 en 3 worden besproken in de Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (WONHS).