Je leest hier meer over het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Wettelijke bepalingen van toepassing

Op de registratie en uitwisseling van gegevens, zowel in het bronsysteem als in het digitaal landelijk dossier (Peridos), zijn de reguliere wettelijke bepalingen van toepassing, zoals de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst)). Bij de uitwisseling van gegevens moet ook worden voldaan aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens (Wabvg) in de zorg.

Waarom gegevens aanleveren aan Peridos?

De counselingspraktijk verstrekt direct alle data (gegevens uit de berichtenset) aan het Regionaal Centrum, dat de gegevens registreert en beheert in Peridos op een wijze die landelijk is overeengekomen. Op basis van deze gegevens kan het Regionaal Centrum haar kwaliteitstoetsende en -borgende taak in de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) uitvoeren. 
Een counselingspraktijk dient gegevens aan te leveren conform de landelijke afspraken over de Peridos minimale dataset vastgesteld door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek na advisering door de Programmacommissie.

Meer informatie over (toestemming voor) gegevensuitwisseling naar het digitaal landelijk dossier Peridos lees je op Peridos.

Gegevens over counseling altijd naar Peridos

Bij de counseling start de screeningsbehandelovereenkomst en de dossierplicht die daarbij geldt (WGBO). Voor de registratie van het gegeven dat gecounseld is, is daarom geen aparte, expliciete toestemming vereist.
Ongeacht of de zwangere na counseling wel of niet deelneemt aan de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en/of structureel echoscopisch onderzoek, worden de gegevens van de counseling naar Peridos verstuurd. Ook wanneer een zwangere afziet van verdere deelname aan prenatale screening, mogen de gegevens over de counseling in het dossier (bronsysteem) naar Peridos worden verstuurd. 

De toestemming van de zwangere voor het aanleveren van de counselingsgegevens aan Peridos mag verondersteld worden, vanwege de deelname aan het counselingsgesprek. Counseling is een essentieel onderdeel van een zorgvuldig screeningsaanbod en wordt ook als zodanig aangeboden aan de zwangere.
In de informatiefolders over de prenatale screening en op de website www.pns.nl wordt uitleg gegeven over de gegevensverwerking via Peridos en over het beleid met betrekking tot veronderstelde toestemming voor deze gegevensverwerking.

Alle gegevens over screening in Peridos

Gegevens van alle screeningsonderdelen worden door de betrokken zorgverleners aan Peridos aangeleverd. Het is uiteraard afhankelijk van de stappen die de zwangere wenst te doorlopen welke onderdelen dit zijn. Er is geen expliciete toestemming nodig voor deze gegevensuitwisseling, met uitzondering van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) vanwege de onderzoekssetting.

Toestemming voor deelname eerste trimester SEO in Peridos

Omdat het eerste trimester SEO in onderzoeksverband wordt aangeboden moet een zwangere expliciet toestemming geven voor deelname aan deze screening. Die toestemming moet geregistreerd worden in Peridos; dit vindt plaats door het invullen of insturen van de ‘Aanvraag ETSEO’. De zorgverlener geeft aan dat het toestemmingsformulier voor het eerste trimester SEO (door zowel de zwangere als de zorgverlener) is ondertekend.

Verzoek om verwijdering gegevens uit Peridos

Het bovenstaande laat onverlet dat de zwangere haar zorgverlener altijd kan verzoeken om de gegevens uit Peridos te verwijderen. Dit kan alleen na de screening, omdat het gebruik van Peridos van belang is voor het uitvoeren van de screening. De zorgverlener geeft in Peridos aan dat de zwangere bezwaar heeft gemaakt tegen registratie. De gegevens zullen dan worden geanonimiseerd. Je leest hier hoe je gegevens kunt laten anonimiseren.(PDF)
Zie ook “Toestemming intrekken”.