Opleidingen voor counselors, eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopisten en tweede trimester SEO-echoscopisten moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. De Regionale Centra bepalen welke opleidingsinstituten voldoen aan de gestelde eisen.

Direct naar:

Bij de opleiding tot counselor, eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist of tweede trimester SEO-echoscopist zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ieder opleidingsinstituut heeft een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld, legt daarbij bepaalde accenten en hanteert eigen methodieken. Het formuleren van minimum opleidingseisen heeft niet tot doel de veelkleurigheid uit het opleidingsaanbod te halen.

Opleidingseisen dienen om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen.

De Regionale Centra hebben de taak om te bepalen welke opleidingsinstituten voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt in principe elke twee jaar, en bij wijzigingen in het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek), door het Platform Regionale Centra bepaald. Om dit te kunnen doen, wordt desgewenst informatie aangevraagd bij de opleidingsinstituten.
Opleidingsinstituten die voldoen worden gepubliceerd op de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Regionale Centra kunnen besluiten als onderdeel van de kwaliteitstoetsing een bezoek te brengen aan de opleidingsinstituten counseling en echoscopie dan wel een gesprek aan te gaan met vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten. De Regionale Centra hebben voor deze taak een “toetsingscommissie” benoemd. De toetsingscommissie legt haar beslissing na beoordeling vast in een
“besluit”. 

De bezwaarprocedure 

De opleidingsinstituten kunnen bezwaar maken aangaande een besluit in het kader van de kwaliteitstoetsing. Als een opleidingsinstituut het op grond van procedurele of inhoudelijke gronden niet eens is met een besluit na afloop van de beoordeling, dan kan het opleidingsinstituut bezwaar maken tegen dit besluit door een bezwaarschrift in te dienen bij het RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) (zie hier voor contactgegevens). Het bezwaarschrift moet schriftelijk in de vorm van een brief of per e-mail ingediend worden. Bij verzending per e-mail dient deze in cc te worden verzonden aan de toetsingscommissie, gericht aan het e-mailadres: info@CLBPS.nl.

Een bezwaarschrift zal alleen in behandeling worden genomen indien dit binnen een termijn van zes weken, ingaande op de eerste dag na de datum van verzending van het besluit aan het opleidingsinstituut, is ingediend.

Indien het opleidingsinstituut het niet eens is met de procedurele gang van zaken in de fase vóórdat de toetsingscommissie een besluit heeft genomen, kan het opleidingsinstituut haar bezwaren eerst voorleggen aan de toetsingscommissie, die daarop tijdig zal reageren, in elk geval alvorens een besluit te nemen in het kader van de kwaliteitstoetsing. Het opleidingsinstituut dient een dergelijk bezwaar in te dienen per e- mail aan de toetsingscommissie, gericht aan het e-mailadres: info@CLBPS.nl.

Het indienen van een bewaarschrift 

Het opleidingsinstituut richt het bezwaarschrift aan het RIVM-CvB ter attentie van de Programmamanager Prenatale screening (zie hier voor contactgegevens).

In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • Naam en adres opleidingsinstituut;
  • De datum van het bezwaarschrift;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (datum en kenmerk) en de reden(en) dat het opleidingsinstituut het niet eens is met de (procedurele) gang van zaken en de inhoud van het besluit;
  • Of het opleidingsinstituut het bezwaar ook nog mondeling wil toelichten;
  • Naam, functie, telefoonnummer en handtekening contactpersoon. 

Bezwaarcommissie

Het bezwaarschrift zal worden beoordeeld door een per bezwaar samen te stellen commissie. De bezwaarcommissie bestaat uit minimaal drie personen. De Programmacommissie stelt de bezwaarcommissie samen, waarvan tenminste één lid vanuit de Regionale Centra. De voorzitter van de Programmacommissie stemt hiervoor af met de programmamanager van het RIVM-CvB.

Mondelinge toelichting van het bezwaar 

Nadat het RIVM-CvB het bezwaarschrift heeft ontvangen, stuurt het RIVM-CvB een ontvangstbevestiging. Hierna krijgt het opleidingsinstituut een uitnodiging om het bezwaarschrift in een gesprek toe te lichten. Een mondelinge toelichting is niet verplicht. Dit gesprek zal plaatsvinden met de bezwaarcommissie. Tot tien dagen voorafgaand aan de mondelinge toelichting kunnen nog nadere schriftelijke stukken aan de bezwaarcommissie worden toegezonden. Tijdens het gesprek kan de vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut aangeven waarom men het niet eens is met de gang van zaken tijdens de beoordeling of met het besluit. Er kan door de toetsingscommissie desgevraagd een (schriftelijke) toelichting gegeven worden op het genomen besluit.
De bezwaarcommissie kan schriftelijke informatie opvragen. Het principe van ‘hoor en wederhoor’ zal worden toegepast.
De reiskosten worden niet vergoed. Eventueel kan het bezwaar ook telefonisch worden toegelicht.

Van de mondelinge toelichting wordt verslag gedaan in de beslissing op bezwaar.

Wanneer kan men een beslissing op bezwaar verwachten?

De bezwaarcommissie streeft ernaar binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift tot een beslissing op bezwaar te komen. Als uitgebreid onderzoek nodig is, kan dit twaalf weken worden. Wanneer bijvoorbeeld gegevens bij het opleidingsinstituut opgevraagd worden, dan kan het langer duren voordat een beslissing wordt genomen. Mocht de termijn worden verdaagd, dan zal het opleidingsinstituut, en indien van toepassing de toetsingscommissie, daarover schriftelijk worden geïnformeerd. Verder uitstel is mogelijk als het opleidingsinstituut daarmee instemt.

Vertrouwelijke behandeling van de gegevens

Uitsluitend personen die betrokken zijn bij het bezwaar, zijnde de leden van de bezwaarcommissie, de toetsingscommissie en het opleidingsinstituut, hebben inzage in de gegevens. De Programmacommissie krijgt een algemene samenvatting van het bezwaar, opgesteld door de bezwaarcommissie.

Rechten van opleidingsinstituut

Deze bezwaarprocedure is een bezwaarprocedure zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de daarvoor geldende bepalingen ten aanzien van het (tijdig) instellen van beroep na een beslissing op bezwaar van toepassing zijn. Op basis van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat (alleen) de kosten, die het opleidingsinstituut in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken, voor zover het opleidingsinstituut daarvoor een verzoek indient en voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens onrechtmatigheid die aan het bestuursorgaan te wijten is, voor vergoeding in aanmerking komen.

Contactgegevens

RIVM-CvB
Programmamanager NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en SEO
Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM Postbus 1, 3720 BA Bilthoven
E-mail: cvb@rivm.nl

Versie Datum Vastgesteld
Versie 2 24 augustus 2021 door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)