Je leest hier aan welke kwaliteitseisen de tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist moet voldoen.

De echoscopist hoort te voldoen aan en te werken volgens de landelijke kwaliteitseisen voor de tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist, zoals hier beschreven. Hij/zij dient:

 • Een opleiding tot tweede trimester SEO-echoscopist succesvol te hebben afgerond.
 • In het bezit te zijn van een AGB-code.
 • Een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO te hebben met één van de zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening die een vergunning op grond van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)) hebben gekregen.
 • Werkzaam te zijn in een echocentrum met een contract voor het tweede trimester SEO met een van de Regionale Centra.
 • Vóór aanvang van de werkzaamheden door het Regionaal Centrum in Peridos gekoppeld te zijn aan het gecontracteerde echocentrum waar de echoscopist werkzaam is voor het verrichten van tweede trimester SEO’s.
 • Zich te houden aan de kwaliteitseisen die zijn genoemd in deze kwaliteitsovereenkomst en aan de eisen die gesteld worden aan de uitvoerders (Artikel 2) in het contract tussen het Regionaal Centrum en het echoscopisch centrum.
 • De echoscopist dient te handelen volgens de kwaliteitseisen tweede trimester SEO, waarin staat beschreven hoe het tweede trimester SEO uitgevoerd dient te worden, inclusief gegevensregistratie.
 • Mee te werken aan kwaliteitsaudits en informatie beschikbaar te stellen aan het Regionaal Centrum die de kwaliteitsaudits uitvoert.
 • Te voldoen aan een minimum aantal verrichtingen per jaar. Zie de Kwaliteitseis tweede trimester SEO echoscopisten, onder Kwaliteitsborging.
 • Voldoende bijscholing te hebben gevolgd.
 • Het echocentrum waarin men werkzaam is, op de hoogte te houden van het voldoen aan de kwaliteitseisen.
 • Te handelen conform vigerende wet- en regelgeving.

Indien een tweede trimester SEO-echoscopist in het verleden een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuwe
kwaliteitsovereenkomst voor tweede trimester SEO’s wenst, toetst het Regionaal Centrum of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet en vraagt aan de zorgverlener de laatste kwaliteitsbeoordeling op:

 • Indien de kwaliteit langer dan een jaar geleden beoordeeld is (ongeacht de beoordeling), of de kwaliteit minder dan een jaar geleden beoordeeld is en deze onvoldoende bleek:
  • dient de zorgverlener zich bij te scholen;
  • mag de zorgverlener alleen onder supervisie een tweede trimester SEO maken;
  • moet de zorgverlener een logboek indienen ter beoordeling door het Regionaal Centrum.

Het Regionaal Centrum beoordeelt vervolgens of een kwaliteitsovereenkomst verstrekt kan worden.

 • Indien de kwaliteit minder dan een jaar geleden beoordeeld is én voldoende is, biedt het Regionaal Centrum de zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst aan.

Direct naar:

Opleidingseisen

De SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist dient:

 • Te voldoen aan de eisen van de opleiding;
 • Er zorg voor te dragen dat hij/zij aantoonbaar op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van echodiagnostiek van aangeboren afwijkingen en van echoscopische risicoschatting. Tijdens de kwaliteitsaudit door Regionale Centra dient hij/zij aan te kunnen tonen welke bij-/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd. In totaal dienen (voor het eerste en/of tweede trimester SEO samen) iedere 2 jaar tenminste 16 accreditatiepunten te worden behaald. De echoscopist moet de accreditatiepunten die daarbij door de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) aan de nascholing zijn toegekend vermelden. Accreditatiepunten worden bij de BEN op basis van uren nascholing gegeven. Internationale congressen die meerdere dagen omvatten zoals die van de FMF of het ISUOG krijgen een maximum aantal accreditatiepunten. Op de website van de BEN is te zien welke bij/nascholingen worden geaccrediteerd, het is niet noodzakelijk om hiervoor lid van de BEN te zijn. Het Regionaal Centrum kan op deze wijze dus controleren of iemand voldoet aan de norm van 16 punten. Tijdens de kwaliteitsaudit kan naar de certificaten worden gevraagd ter controle.

Kennisniveau

De echoscopist:

 • beschikt over voldoende kennis van de verschillende foetale orgaansystemen en de afwijkingen die daarin kunnen optreden;
 • beschikt over voldoende kennis van de beeldvorming tijdens een echo van hoofd, wervelkolom, aangezicht, thorax, hart, buik en extremiteiten.

Vaardigheden

De echoscopist:

 • voert zelfstandig en op correcte wijze een SEO in het tweede trimester van de zwangerschap uit en weet het onderzoek te interpreteren;
 • voert een inleidend gesprek met zwangere (en eventuele partner) over het onderwerp en onderhoudt tijdens het onderzoek communicatie;
 • communiceert adequaat met de zwangere (en eventuele partner) over het onderzoek, de uitslag en de beperkingen van het onderzoek;
 • geeft adequaat informatie aan de zwangere (en eventuele partner) over de mogelijkheid van vervolgonderzoek in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek;
 • is in staat te kunnen reageren op afwijkende bevindingen en adequaat besluiten te kunnen nemen met betrekking tot het verwijzen voor vervolgonderzoek.
 • is niet bevoegd om Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek)) af te nemen. Een GUO mag alleen in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek worden uitgevoerd. Reden hiervoor is dat er verschillen zijn in de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de echoapparatuur (zie kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag voor prenatale screening ), de expertise van de onderzoeker in een multidisciplinaire setting en het tijdsbeslag dat aan het onderzoek wordt besteed.

Direct naar:

Controle counseling

Het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) is onderdeel van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) en wordt uitgevoerd indien een zwangere gecounseld is en kiest voor dit onderzoek. De tweede trimester SEO-echoscopist controleert of de zwangere is gecounseld. Op grond van de WGBO Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is de echoscopist verplicht na te gaan of de zwangere nog achter haar keuze staat voor deelname aan deze screening en of zij begrijpt wat het inhoudt.

Protocol eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek

De tweede trimester SEO-echoscopist werkt volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. De inhoudelijke basis van het tweede trimester SEO is de Leidraad tweede trimester SEO versie 3.1 en de Leidraad obstetrische parameters. Aanvullend hierop zijn de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO en het NVOG Modelprotocol foetale biometrie(PDF). Daarnaast is de Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO van belang en dient de echoscopist zich te houden aan kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag, de kwaliteitseisen vaginale echo’s, en de eisen voor informed consent en privacy, zoals wat is beschreven over het kunnen maken van een geïnformeerde keuze  en over privacy en gegevensverwerking

Geven van de uitslag

De echoscopist die het onderzoek uitvoert, is verantwoordelijk voor het geven van de uitslag. De verloskundig hulpverlener is verantwoordelijk voor de verwijzing voor het vervolgonderzoek en het gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (indien de zwangere dit wenst).
Over de verwijzing voor vervolgonderzoek dienen de echoscopist en de verloskundig zorgverlener gezamenlijk goede afspraken te maken.
Verwijzing van en voorlichting aan de zwangere vindt conform die afspraken plaats. Meer informatie over verwijzing en verantwoordelijkheden bij het tweede trimester SEO en GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek) staat beschreven in de kwaliteitseisen tweede trimester SEO.

Gegevensverwerking 

Met betrekking tot de verstrekking, uitwisseling en vastlegging van gegevens handelt de echoscopist conform vigerende wet -en regelgeving, waaronder in ieder geval wordt verstaan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming)), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (WABPVZ) en hetgeen wordt vastgesteld door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Daarnaast dient de echoscopist zich te houden aan hetgeen beschreven is over privacy en gegevensverwerking

Gegevens leveren aan Regionaal Centrum

De gecontracteerde zorgverleners zijn wettelijk verplicht gegevens, zoals persoonsgegevens en uitslagen en daarbij horende conclusies, aan te leveren aan het Regionaal Centrum.  Lees hier meer over in de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO onder Beeldvorming en registratie.   
Voor meer informatie en eisen over de registratie en gegevensaanlevering aan Peridos, zie de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO.  

Aantal verrichtingen

De tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist dient 150 tweede trimester SEO’s per jaar te verrichten. Voor startende tweede trimester SEO-echoscopisten geldt een richtlijn van tenminste 250 SEO’s per jaar. In principe is men de eerste twee jaar startend. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer degene die de echo’s uitvoert veel tweede
trimester GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek)’s (heeft) verricht, kan het Regionaal Centrum toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn.

Deelname aan kwaliteitsaudits

De tweede trimester SEO-echoscopist is verplicht mee te werken aan kwaliteitsaudits en informatie beschikbaar te stellen aan het Regionaal Centrum die de kwaliteitsaudits uitvoert. Bij de beoordeling van het tweede trimester SEO wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO en bijbehorend scoreformulier.

Vergunningplichtig

De prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)), omdat er onder andere onbehandelbare aandoeningen gedetecteerd worden. Op grond van die wet mag de screening alleen worden uitgevoerd als daarvoor een vergunning is verleend.

Er zijn zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening die een vergunning op grond van de WBO hebben gekregen en vervolgens met zorgverleners kwaliteitsovereenkomsten aangaan voor het uitvoeren van de screening. De vergunningshouders hebben voornamelijk de taak om de kwaliteit van de screening te borgen. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient de SEO-echoscopist door het Regionaal Centrum in Peridos gekoppeld te zijn aan het gecontracteerde echocentrum waar de echoscopist werkzaam is. Daarnaast zijn de gestelde eisen aan de apparatuur en beeldopslag van toepassing.

Echocentra

Het echocentrum dient in het bezit te zijn van een AGB-code en dient in het kader van de Wet op de bevolkingsonderzoeken (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)) een samenwerkingsovereenkomst voor het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) aan te gaan met het Regionaal Centrum dat vergunninghouder is.

Het echocentrum dient ervoor te zorgen dat de aan het echocentrum verbonden echoscopisten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen in de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Ook dient het echocentrum te zorgen voor correcte vermelding in Peridos en wijzigingen daarin direct te melden aan het Regionaal Centrum. Bij voorkeur vinden het eerste en het tweede trimester SEO plaats in hetzelfde centrum.

Website echocentrum

Een echocentrum vermeldt informatie over de prenatale screening op de website van het echocentrum. Deze informatie is conform de informatie uit het landelijke voorlichtingsmateriaal. Vanaf de website van het echocentrum wordt doorgelinkt naar www.pns.nl en het landelijke informatiemateriaal NIPT en SEO.

Versie Datum Samenvatting wijziging
4.2 vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) op 30 mei 2023 Tekstuele aanpassingen naar aanleiding van de implementatie van de leidraad tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) versie 3.1.
4.1 actualisatie september 2022 Geen inhoudelijke wijzigingen, foutieve links gecorrigeerd.
4.0  vastgesteld door het RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB(Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie op 16 februari 2021.  Dit document is geactualiseerd, het beleid pretecho is hieruit verwijderd aangezien dat is ondergebracht in de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO.