De OAE-screener voert de OAE-screening onderzoek (onderzoek) uit. U leest hier aan welke kwaliteitseisen de OAE-screener dient te voldoen en wat de opleidingseisen zijn voor een autorisatie om de OAE-screening te mogen uitvoeren. 

Direct naar:

Kwaliteitseisen OAE-screener

 1. De OAE-screener heeft een opleiding gevolgd ter voorbereiding op de uitvoering van de screening. De OAE-screener heeft een autorisatie voor de uitvoering van de OAE-screening onderzoek (onderzoek). Deze autorisatie wordt verkregen wanneer door de regiocoördinator is vastgesteld dat de screener voldoet aan de eisen zoals geformuleerd staan onder  Opleidingseisen en criteria voor herautorisatie. Ook staan hier de criteria vermeld op basis waarvan bepaald wordt of een screener na vijf jaar geherautoriseerd kan worden.
 2. Om toegelaten te worden tot de training voor OAE-screener dient een vooropleiding op (para) medisch gebied op minimaal MBO-niveau 4 met succes afgerond te zijn. Screeningsorganisaties kunnen eventueel een uitzondering maken voor kandidaatscreeners met een andere vooropleiding op het gebied van zorg en welzijn. Het soort vooropleiding moet het aannemelijk maken dat de kandidaatscreener na de OAE-screenerstraining kan voldoen aan de eisen zoals vermeld onder Opleidingseisen en criteria voor herautorisatie. Zo kan er bijvoorbeeld een uitzondering worden gemaakt voor kraamverzorgenden en doktersassistenten met een succesvol afgeronde MBO-opleiding niveau 3 als vooropleiding, Wanneer een kandidaatscreener geen (para)medische vooropleiding op MBO-niveau 4 heeft gehad, maar wel een geschikte vooropleiding op het gebied van zorg en welzijn, dan dient de manager JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) bij de aanmelding van de kandidaatscreener voor de training aan te geven ervoor garant te staan dat de kandidaatscreener na het volgen van de training kan voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in de Opleidingseisen en criteria voor herautorisatie. Bovenstaande eisen aan de vooropleiding gelden niet voor personen die momenteel al als screener werkzaam zijn. Voor hen geldt – net als voor de andere screeners - wel de periodieke herautorisatie.
 3. De OAE-screener is aantoonbaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het OAE-screeningsprotocol.
 4. Jaarlijks dienen minimaal 150 kinderen gescreend te worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt bij overschrijding van de kwaliteitsnorm voor de referpercentages onderzocht of hier de kwaliteit van screening onder te lijden heeft.
 5. De OAE-screener maakt gebruik van het landelijk ontwikkeld voorlichtingsmateriaal.
 6. De OAE-screener conformeert zich aan de kwaliteitsnormen ten aanzien van de uitvoering van de screening. 
 7. De OAE-screener zorgt voor een terugkoppeling van de screeningsgegevens naar het DD JGZ (verwacht wordt dat dit proces in de toekomst digitaal zal gaan verlopen).
 8. De OAE-screener houdt zich aan de kwaliteitseisen ten aanzien van privacy en informed consent.

Opleidingseisen en criteria voor herautorisatie OAE-screener

Om de OAE-screening uit te mogen voeren is een autorisatie nodig. Na het volgende traject gevolgd te hebben kan iemand geautoriseerd worden voor het uitvoeren van de OAE-screening:

De kandidaat OAE-screener dient een trainingscursus OAE-screening te volgen bij een opleidingsorganisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de opleidingsorganisatie. In deze trainingscursus wordt de benodigde theoretische kennis verkregen en wordt de uitvoering van de screening volgens protocol aangeleerd. Hiervan dient een bewijs van deelname te kunnen worden overhandigd.

Om aan deze training mee te kunnen doen geldt een minimum vooropleidingsniveau, zie hierboven onder Kwaliteitseisen OAE-screenerDe kandidaat OAE-screener dient ook te beschikken over een aantal competenties (zie hierna) waarvan de JGZ-organisatie zich moet verzekeren bij aanmelding van de kandidaat OAE-screener voor de training.

Na de training voert de kandidaat OAE-screener onder supervisie van de regiocoördinator een aantal OAE-gehoorscreeningen bij baby’s uit (‘training on the job’).

Hierna worden de vaardigheden van de kandidaat OAE-screener beoordeeld door de regiocoördinator aan de hand van een vaste lijst met criteria. In geval van voldoende vaardigheden autoriseert de regiocoördinator de OAE-screener voor een periode van vijf jaar. De OAE-screener ontvangt hierbij een certificaat van de opleidingsorganisatie. De certificaten worden beheerd door de JGZ-organisatie. Aan het einde van de periode van 5 jaar dient een OAE-screener geherautoriseerd te worden door de regiocoördinator. De JGZ-organisatie houdt hier toezicht op.

- Competenties OAE-screener

 • De OAE-screener moet binnen het protocol, binnen de richtlijnen voor de gespreksvoering en binnen de werkinstructies van de organisatie zelfstandig kunnen werken.
 • De OAE-screener moet zich bewust zijn van haar/zijn grenzen van kennis en kunde en weten wie zij/hij moet benaderen in geval van vragen of situaties die daarbuiten vallen.
 • De OAE-screener moet over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.
 • De OAE-screener moet zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uiten, en goed en duidelijk informatie kunnen overdragen aan de ouders.

- Leerdoelen opleiding OAE-screener

De OAE-screener:

 • weet wat een geïnformeerde keuze is en kent de procedure hiervoor bij de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening;
 • weet wat een tijdelijk en wat een permanent gehoorverlies is;
 • weet welke risicogroepen niet met de OAE-methode mogen worden gescreend;
 • is in staat een begrijpelijke uitleg te geven over het doel en de uitvoering van de OAE-gehoorscreening;
 • is in staat een begrijpelijke uitleg te geven over het belang van de gehoorscreening;
 • is in staat een begrijpelijke uitleg te geven over het principe van de OAE-screening;
 • is in staat om de ouder(s) adequaat te informeren over de uitslag en er de betekenis van uit te leggen;
 • kent de inhoud van de 'Gespreksvoeringslijst OAE-screening' en kan deze toepassen;
 • kan de OAE-screening uitvoeren conform geldende landelijke standaarden, protocollen en werkinstructies.

- Criteria voor herautorisatie OAE-screener

 • De OAE-screener heeft in de voorgaande jaren aangetoond te werken volgens de kwaliteitseisen zoals vermeld in het Draaiboek en volgens de voorschriften voor de uitvoering van de screening.
 • De OAE-screener is in staat om de ouders volgens de ‘Gespreksvoeringslijst OAE-screening’ informatie te bieden.
 • De OAE-screener beschikt aantoonbaar over voldoende praktische vaardigheden om de neonatale gehoorscreening uit te kunnen voeren.

De regiocoördinator bewaakt de autorisatietermijn en herautoriseert de OAE-screener aan het einde van de periode van vijf jaar. Op indicatie worden de vaardigheden van de OAE-screener tussendoor beoordeeld.

Kwaliteitseisen opleidingsorganisatie

Lees hier meer over de kwaliteitseisen voor de opleidingsorganisatie die de opleiding tot screener en regiocoördinator aanbiedt.