U vindt hier meer informatie over de wet-en regelgeving met betrekking tot de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening.

Randvoorwaarden - Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) biedt het wettelijke kader voor de preventieve Jeugdgezondheidszorg. In artikel 5 lid 1 Wpg is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)). De neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening (NGS) maakt deel uit van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het Basispakket JGZ betreft de werkzaamheden die gemeenten beschikbaar moeten hebben en actief aan moeten bieden aan iedere jeugdige uit de doelgroep, volgens professionele richtlijnen. Wat betreft de NGS gaat het om de richtlijn ‘Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar)’ uit 2016. In deze richtlijn wordt wat betreft de NGS verwezen naar dit Draaiboek NGS-JGZ van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Uitvoering door publiekrechtelijke organisatie

Gemeenten zijn dus bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de neonatale gehoorscreening in het kader van de preventieve zorgverlening. In sommige gemeenten wordt die zorg uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)) voor het gehele traject 0-18 jaar. In dat geval dus door een publiekrechtelijke organisatie.

Uitvoering door privaatrechtelijke organisatie

Het kan ook zijn dat de zorg voor 0-4 jarigen (al dan niet als onderdeel van 0-18 jarigen) door een privaatrechtelijke stichting, zoals een zorgorganisatie wordt uitgevoerd. Dit wordt niet door wettelijk bepalingen in de weg gestaan. Er zijn echter ook privaatrechtelijke organisaties die van hun JGZ afdeling een zelfstandige juridische eenheid hebben gemaakt die kan worden aangemerkt als een publiekrechtelijke organisatie.

Aangezien het mogelijk is de gehele preventieve jeugdgezondheidszorg te laten verrichten door een privaatrechtelijke organisatie, is het tevens niet verboden onderdelen daarvan, zoals de neonatale gehoorscreening, uit te besteden aan bijvoorbeeld een kraamzorgorganisatie. Van belang daarbij is dat er duidelijke afspraken over de uit te besteden zorg worden gemaakt. Er moet dus een overeenkomst zijn waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Relevante wet- en regelgeving

Alle voor de gezondheidszorg geldende algemene wetten zoals de Kwaliteitswet, de WGBO Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wet BIG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn op de neonatale gehoorscreening van toepassing. De IGJ ziet toe op de naleving van deze wetten.