Wanneer bij de gehoorscreening geen voldoende gehoor aangetoond kan worden aan één of beide oren wordt een kind verwezen naar een Audiologisch Centrum.

Een Audiologisch Centrum is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij gehoor- en taalspraakproblemen. Indien nodig wordt revalidatie en begeleiding geboden aan kinderen en volwassenen. Bij een Audiologisch Centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk en psychologie/ orthopedagogiek. Vaak is er ook een (psycho)linguist of spraak- taalpatholoog werkzaam.

Voor de audiologische diagnostiek bij kinderen die verwezen zijn in het kader van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening is een protocol opgesteld door de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). Uitgangspunten van dit protocol zijn dat aard en ernst van het gehoorverlies moeten worden vastgesteld, dat duidelijk moet worden of het een permanent gehoorverlies betreft en dat de revalidatie zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de leeftijd van zes maanden moet worden gestart. Omdat het kind op het moment van het diagnostisch onderzoek enkele maanden oud is, is toonspecifieke drempelbepaling nog niet goed mogelijk; de testbatterij heeft dan ook een beperkt karakter. Aan de ouders moet worden uitgelegd dat de meetresultaten een momentopname betreffen, maar dat het onwaarschijnlijk is dat een eenmaal vastgesteld permanent gehoorverlies nog verdwijnt.

Het protocol kent een initiële fase en een vervolgfase. In onderstaand stroomschema is het protocol voor de audiologische diagnostiek weergegeven.

Stroomschema neonatale gehoordiagnostiek

Het Audiologisch Centrum draagt zorg voor de audiologische diagnostiek en eventuele behandeling bij de pasgeborenen die rechtstreeks of via het screeningsprogramma zijn verwezen.

Kwaliteitseisen

Het Audiologisch Centrum voert de audiologische diagnostiek uit volgens het protocol van de Federatie van Audiologische Centra en draagt zorg voor de (verwijzing voor) behandeling bij de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Het Audiologisch Centrum voldoet aan de kwaliteitseisen die door de FENAC zijn gesteld aan het tijdpad (Richtlijn Neonatale gehoorzorg 0-4 jarigen).