Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de verschillende uitvoerders en uitvoerende organisaties in de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening, en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de ketenpartner.

Uitvoerders en uitvoerende organisaties Verantwoordelijkheden in de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening Verantwoordelijkheid m.b.t. ketenpartner
JGZ organisaties Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening inclusief de aansluiting op de audiologische zorg. Uitwisseling van juiste en volledige informatie met ketenpartner.
OAE screeners Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen uitgevoerde OAE-screening onderzoek (onderzoek). Levering van juiste en volledige informatie aan het administratiesysteem, en aan de regiocoördinator.
Regiocoördinatoren

Verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de AABR-screening;
 • de verwijzing naar het Audiologisch Centrum;
 • de procesbewaking;
 • de kwaliteitsbewaking van de OAE-screening (monitoring, coaching);
 • de nascholing van de OAE-screeners;
 • de coördinatie van de gehoorscreening in de regio.

De regiocoördinator is ook de contactpersoon voor extern (bijvoorbeeld voor kinderartsen).

Verantwoordelijk voor de coördinatie binnen de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) organisaties. Uitwisseling van juiste en volledige informatie met ketenpartner.
NICU’s  
(valt buiten de regietaak van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
Verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehoorscreening binnen de NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit)’s inclusief de aansluiting op de audiologische zorg. NICU Isalaklinieken is een kenniscentrum met betrekking tot neonatale gehoorscreening bij NICU kinderen.  Medeverantwoordelijk voor een goede afstemming van de gehoorscreening binnen de NICU’s op die van de JGZ.
Coördinator NICU gehoorscreening 
(valt buiten de regietaak van het RIVM)
Verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van de gehoorscreening binnen de NICU’s.  
Huisartsen Verantwoordelijk voor de verwijzing naar het Audiologisch Centrum (fiatteert de verwijzing achteraf). De verwijzing is slechts een een formele procedure achteraf, de feitelijke verwijzing wordt door de regiocoordinator geregeld. 
De huisarts kan door het Audiologisch Centrum worden ingeschakeld als de ouders zich aan het diagnostisch/interventie-proces onttrekken.
Jeugdartsen Kunnen het kind ook rechtstreeks vanuit de JGZ-organisatie verwijzen naar het Audiologisch Centrum.  De jeugdarts kan ook door het Audiologisch Centrum worden ingeschakeld als de ouders zich aan het diagnostisch/interventie- proces onttrekken.
Audiologische Centra 
(vanuit de regietaak slechts advisering mogelijk)
Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de audiologische diagnostiek, en voor de start van een eventuele interventie. Verantwoordelijk voor gegevenslevering ten behoeve van monitoring en evaluatie. Verantwoordelijk voor gegevenslevering aan gezinsbegeleidingsdienst. 
Verloskundig zorgverleners Verantwoordelijk voor het uitreiken van de folder 'Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen' aan de zwangere.   
Gezinsbegeleidingsdiensten (vanuit de regietaak slechts advisering mogelijk) Verantwoordelijk voor het stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling bij het kind, en voor de pedagogische ondersteuning van de ouders en/of verzorgers van het kind. Verantwoordelijk voor het geven van feedback aan de audioloog.
Medisch specialisten Academische Centra 
(vanuit de regietaak slechts advisering mogelijk)
Verantwoordelijk voor de etiologische diagnostiek.  
Programmacommissie Verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen aan het RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). De programmacommissie Neonatale gehoorscreening (PNGS) adviseert het CvB over de landelijke regie van het programma met als doel het programma optimaal te laten functioneren. Het advies richt zich op een effectieve, doelmatige en betrouwbare screening die onderdeel is van de zorgketen.
Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Opdrachtgever aan het RIVM-CvB voor de coördinatie en regie van de neonatale gehoorscreening.  
Beschikbaar stellen van het budget voor de regietaken. 
Bepalen van de beleidskaders.
 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)) is het innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheid in Nederland. Het NCJ beheert de Basis Dataset JGZ. Het NCJ voert tevens de regie over de digitale gegevensuitwisseling binnen de JGZ en met ketenpartners. 
RIVM- Centrum voor  Bevolkingsonderzoek

Het RIVM-CvB heeft een zelfstandige beleidsuitvoerende, coördinerende en inhoudelijke rol bij het verbinden van beleid, wetenschap en uitvoering, en bij de aansturing van een kwalitatief goede landelijke uitvoering van de neonatale gehoorscreening. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat binnen het programma het RIVM-CvB de volgende taken uitvoert:

 • Coördinatie en regie van betrokken organisaties o.a. door kaders stellen en het faciliteren van betrokken partijen
 • Bijdragen aan een goede financieringsstructuur voor de gehoorscreening
 • Kwaliteitsuitvoering en kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het bevolkingsonderzoek
 • Communiceren met publiek, professionals, en stakeholders
 • Innovaties signaleren en zonodig doorvoeren
 • Adviseren en informeren van beleidsmakers.
Vaststellen van landelijke eisen aan kwaliteitsborging en voor ketenregie tot en met de aansluiting op de zorg.
Gemeentes Verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van de neonatale gehoorscreening.  
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewinds-personen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onder-zoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. nvt
NSDSK
 1. Multidisciplinaire kennisorganisatie die zorg verleent en innovaties realiseert voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun ouders. 
 2. Biedt trainingen en nascholing aan uitvoerders van de neonatale gehoorscreening (OAE-screeners en regiocoördinatoren) uitvoerders van de neonatale gehoorscreening (OAE-screeners en regiocoördinatoren).
 3. Verleent diensten in opdracht van de JGZ organisaties.
 4. Beheert en onderhoudt het Centrale Administratiesysteem van de Neonatale Gehoorscreening CANG).
 
TNO
 1. Onderzoeksorganisatie die wetenschappelijke kennis toepasbaar maakt om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken.
 2. Beschikt over epidemiologische deskundigheid op het gebied van neonatale gehoorscreening in Nederland.
 3. Beheert de database van de NICU gehoorscreening en voert de jaarlijkse evaluaties van de NICU gehoorscreening uit.